Komunikat z dnia 26.09.2019 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ

O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – PYTANIE POTENCJALNEGO

OFERENTA Z DNIA 26.09.2019

Laude Smart Intermodal S.A., w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego

w dniach 09.09.2019, 16.09.2019, 19.09.2019 r. wniesionymi do Zapytania ofertowego nr

02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej”

w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych

dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu opinii prawnej, pragnie udzielić następujących odpowiedzi

na zadane pytania.

Pytania z dnia 26.09.2019 wraz z odpowiedziami :

Nr. Referencja Treść zapytania Odpowiedź

1

Zapytanie ofertowe,

Rozdział

7. Pkt 5

Z uwagi na fakt, że przed złożeniem oferty Oferent musi zapoznać się z

jednolitym tekstem Umowy, przetłumaczyć dokument na j. obcy i na tej

podstawie przygotować ofertę zgodnie z wewnętrznymi procedura oferenta,

w tym uzyskaniu szeregu akceptacji - Oferent zwraca się do Zamawiającego

z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu składania ofert

na siedem dni po publikacji tekstu Umowy na platformie, ale nie wcześniej

niż na dzień 10.10.2019.

Zgoda Zamawiającego.

Zmiana terminu składania ofert:

W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania tłumaczeń przez

potencjalnych oferentów oraz w związku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przystąpieniu

do postępowania, Laude Smart Intermodal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert

do 10.10.2019 roku do godz. 9.00 i tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach ujętych w zapytaniu

ofertowym w dniu 10.10.2019 roku o godz. 9.15.

Zamawiający publikuje odpowiedź w Bazie Konkurencyjności.

 

 

plik

 

 

Komunikat z dnia 20.09.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYaM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS – PYTANIE POTENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.09.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 09.09.2019, 16.09.2019, 19.09.2019 r. wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu wnikliwej opinii prawnej, pragnie udzielić następujących odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytania z dnia 09.09.2019 wraz z odpowiedziami : 

Nr.

Referencja

Treść zapytania 

Odpowiedź

1

Zapytanie ofertowe, Rozdział 7. Pkt 5

W celu przygotowania jak najlepszej ekonomicznie oferty, Oferent  zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu zadawania pytań do dnia 03.10.2019.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 03.10.2019.

 

Pytania z dnia 16.09.2019 wraz z odpowiedziami : 

Nr.

Referencja

Treść

Odpowiedź

1

Zapytanie ofertowe

System zasilania - DC 3KV, AC 25 KV 50 Hz AC 15KV 16,7 HZ

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego, Rozdział 2

2

Zapytanie ofertowe

Wózki spełniające wymagania UIC są obowiązkowe lub możemy dodać własny projekt, aby pasował do punktów technicznych również zgodnie z indyjskimi standardami kolejowymi

Zamawiający oczekuje wyłącznie wózków zgodnych z UIC

3

Zapytanie ofertowe

Siła pociągowa - 300 kn jest zbyt wysoka do obciążenia odpowiedniego

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego w tym zakresie. 

4

Zapytanie ofertowe

Jakiej prędkości Loco potrzebujesz?

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. Zapytanie nie wskazuje konkretnie wymaganej prędkości,  lokomotywa musi odpowiadać przepisom stosowanym w Europie

5

Zapytanie ofertowe

Jaka jest masa całego ładunku do holowania?

Zamawiający wskazuje to wymaganie w zapytaniu ofertowym

 

6. 

Zapytanie ofertowe

Jaka jest masa wagonu z ładunkiem i bez ładunku?

Zamawiający wskazuje to wymaganie w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie określa tego wymagania w zapytaniu ofertowym, masa wagonu nie dookreślona. 

 

7.

Zapytanie ofertowe

Jaki jest typ wagonu? 

Zamawiający wskazuje to wymaganie w zapytaniu ofertowym. Wagon platforma. Szczegóły wymagań w zapytaniu ofertowym. 

8.

Zapytanie ofertowe

Maksymalna waga lokomotywy wynosi 90 ton, tylko wygląda na to, że nie ma żadnych krzywych i gradientów? Jeśli tak, proszę podać krzywe i gradient ścieżki?

Zamawiający wskazuje to wymaganie w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dookreśla bardziej precyzyjnie tych kwestii w zapytaniu ofertowym. 

 Plik do pobrania

 

Pytania z dnia 19.09.2019 wraz z odpowiedziami : 

Nr.

Referencja

Treść zapytania 

Odpowiedź

1

Umowa § 10 ust. 6

Wykonawca wnioskuje o zmianę treści paragrafu, ponieważ Izby Handlowe, istniejące obecnie na zasadach dobrowolności, nie odpowiadają za zaświadczanie wystąpienia okoliczności siły wyższej. Co do zasady, nie wchodzi to też w kompetencje organów władzy publicznej. Prosimy o następujące dopasowanie: "Okoliczności siły wyższej muszą zostać potwierdzone odpowiednim dowodem", jako że w różnych przypadkach siły wyższej można zastosować różne jej potwierdzenia. 

Zgoda na dopasowanie:"Okoliczności siły wyższej muszą zostać potwierdzone odpowiednim dowodem"

2

Załącznik 1

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie, że w przypadku zmiany kwoty podatku VAT odpowiednie wartości brutto można skorygować analogicznie do §6.3 Umowy.

Brak zgody

3

Umowa §8.2 a) 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że ograniczenie wysokości kar umownych do 10% wartości netto umowy, wskazane w § 8 ust 2 lit. a) ma zastosowanie do wszystkich kar umownych przewidzianych w umowie. Obecne brzmienie stwarza wątpliwości w tym zakresie. W związku z tym, prosimy o dopisanie w § 8 dodatkowego ustępu w brzmieniu:

Ograniczenie wysokości kar umownych do 10% wartości netto umowy, wskazane w § 8 ust 2 lit. a) ma zastosowanie do  kar umownych przewidzianych w umowie w zakresie opóżnienia dostawy.

4

Umowa §7.3

Prosimy uprzejmie o dopasowanie postanowień §7.3 w następujący sposób: 

W przypadku zdarzenia podlegającego gwarancji zgodnie z §7, koszty transportu Lokomotywy  do warsztatu na terenie Polski pokrywa całkowicie  Zamawiający. Jeśli zdarzenie podlegające gwarancji powstaje poza granicami Polski, Zamawiający ponosi koszty transportu do 400 km. Jeśli odległość od miejsca zdarzenia do warsztatu jest większa niż 400 km, koszt transportu pokrywa całkowicie Wykonawca.

Zgoda - §7.3 W przypadku zdarzenia podlegającego gwarancji zgodnie z §7, koszty transportu Lokomotywy  do warsztatu na terenie Polski pokrywa całkowicie  Zamawiający. Jeśli zdarzenie podlegające gwarancji powstaje poza granicami Polski, Zamawiający ponosi koszty transportu do 400 km. Jeśli odległość od miejsca zdarzenia do warsztatu jest większa niż 400 km, koszt transportu pokrywa całkowicie Wykonawca.

5

Umowa §7, ust 3

Wykonawca prosi pilnie o dopasowanie punktu w następujący sposób:

Wykonawca prosi pilnie o dopasowanie punktu w następujący sposób:

1. Odbiorca zgłosi Dostawcy poprzez przesłanie na adres e-mail:…………………….. informację o wadzie przedmiotu umowy lub jego części, a Dostawca, wykona zobowiązanie wynikające z gwarancji nie później niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia lokomotywy w odpowiednim depo lub w terminie 2 dni od dnia udostępnienia lokomotywy w odpowiednim depo poinformuje Odbiorcę o braku możliwości skorzystania z gwarancji. Jeżeli po zakończeniu naprawy wady zostanie ustalone, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę zgłoszoną przez Odbiorcę lub że nie ma wady, Dostawca ma prawo do odszkodowania zwyczajowo występującego na rynku za poniesione wydatki.

W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego 7 dniowego okresu, od 8 dnia wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji w związku z usuwaniem wad zgodnie z §7, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 800 Euro za każdy zakończony dzień. Począwszy od 31 dnia wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji  w związku z usuwaniem wad, kara umowna wynosi 1600 Euro za każdy zakończony dzień. Wyżej wymienione kary umowne są ograniczone do maksymalnie do 3,8% wartości netto Lokomotywy. 

Począwszy od 8 dnia wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji w związku z usuwaniem wad zgodnie z §7, okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę jest automatycznie przedłużany o czas trwania wyłączenia Lokomotywy z eksploatacji.

Zgoda zamawiającego.

6

Umowa, § 11

Wykonawca prosi o włączenie klauzuli poufności. Sformułowanie może wyglądać następująco:

"O ile w niniejszej Umowie nie uregulowano jednoznacznie inaczej, Strona otrzymujące bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strona nie może ujawniać osobom trzecim żadnych dokumentów, korespondencji, wiedzy fachowej, danych lub innych informacji udostępnionych przez drugą Stronę (zwanych dalej "informacjami") i będą wykorzystywać te informacje wyłącznie do celów autoryzowanych przez drugą Stronę. Przekazanie dokumentacji osobom trzecim jest możliwe wraz z przekazaniem lokomotywy w niezbędnych przypadkach i pod warunkiem, że strona trzecia zobowiąże się do zachowania tajemnicy.

Zapisy o zachowaniu poufności nie ograniczają prawa Strony do stosowania lub ujawniania informacji, które były znane Stronie przed ich otrzymaniem bez obowiązku zachowania tajemnicy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy są one wymagane w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub gdy uprawnione do żądania takiej informacji są organy i służby państwowe. 

Postanowienia dotyczące poufności nie obejmują treści zaproszenia do składania ofert, formularza ofertowego i innych dokumentów, które należy podać do wiadomości publicznej ze względu na publiczne finansowanie. Dotyczy to dokumentów, które powstają po podpisaniu Umowy."

Zgoda zamawiającego.

7

Umowa §5, ust. 5 i 6

Dla pewności pod kątem prawnym Wykonawca prosi ponownie o wyjaśnienie, że w przypadkach określonych w §5.6, gdy protokół odbioru końcowego jest podpisany jednostronnie przez Wykonawcę, będzie on stanowił podstawę do wystawienia faktury w rozumieniu §6.6.

Zapis umowy nie wymaga zmian z uwagi na to, że odbiór o jakim mowa, który skończy się ddbiorem lokomotywy uznawany jest jako odbiór bezusterkowy. Tym samym protokół odbioru nie jest fizycznie podpisywany przez strony. W konsekwencji zapis ten - w przypadku tego rodzaju odbioru należy interpretować w ten sposób, że dokonanie bezusterkowego odbioru lokomotywy będzie stanowiło podsatwę do wytawienia faktury przez wykonawcę

8

Umowa §6, ust 11

W odniesieniu do § 6.11 Wykonawca zakłada, że prawo do odstąpienia od umowy i jego przesłanki są opisane w § 11. Dlatego dla pewności pod kątem prawnym Wykonawca prosi o następujące wyjaśnienie: „Jeżeli Dostawca nie wykona Umowy w sposób określony w jej treści, a w szczególności nie dotrzyma terminu dostawy lokomotywy wskazanego w treści niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami  § 11 ust. 3 lit. d) oraz e).”

Zamawiający wyraża zgodę. 

9

Umowa §7, ust 5

W celu złożenia najbardziej ekonomicznej oferty prosimy o wyeliminowanie trudnego do wyceny ryzyka wynikającego ze stosowania przepisów o rękojmi. Wskazujemy, że przepisy o rękojmi są w pierwszej kolejności przystosowane do sprzedaży konsumenckiej i nie przystają wprost do transakcji takich, jak ta, która jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 

W szczególności, przepisy o rękojmi przewidują możliwość łatwego odstąpienia od umowy, obniżenia ceny i dochodzenia dodatkowego odszkodowania. Na tą chwilę nasza oferta i nie uwzględnia ryzyka związanego z powyższym i jest przygotowana przy założeniu, że Wykonawca będzie obowiązany do usunięcia ew. wad w ramach gwarancji jakości, poprzez naprawę lub wymianę odpowiednich komponentów.

 

W związku z powyższym ponownie prosimy o wskazanie, że udzielona gwarancja zastępuje rękojmię, poprzez wykreślenie obecnego ust. 5 w § 7 oraz o zastąpienie go brzmieniem:

„W związku z udzieleniem gwarancji jakości, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi.”

 

Ewentualnie, jako drugie, mniej pożądane rozwiązanie, prosimy o nadanie § 7 ust. 5 treści: „Wyłącza się możliwość odstąpienia od umowy, obniżenia ceny i dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów o rękojmi.”

Zgoda na nadanie § 7 ust. 5 treści: „Wyłącza się możliwość odstąpienia od umowy, obniżenia ceny i dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów o rękojmi.”

10

Umowa §7, ust. 4

Wykonawca dziękuje serdecznie za udzielone już wyjaśnienie tego paragrafu.

 

Wykonawca dziękuje serdecznie za udzielone już wyjaśnienie tego paragrafu.

Wykonawca wnosi o dalsze doprecyzowanie w tekście w następujący sposób:  "W razie braku możliwości wymiany lub naprawy, Odbiorca może żądać od Dostawcy zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot umowy, jeżeli działanie przedmiotu umowy jest trwale niemożliwe z powodu wady. W przeciwnym razie Zamawiający może zażądać ceny wadliwej części. W pierwszym przypadku Lokomotywa zostanie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiającemu zostanie zwrócona cena lokomotywy pomniejszona o kwoty odpowiadające normalnemu zużyciu i amortyzacji w czasie, w którym lokomotywa była używana. Stopień zużycia oraz koszty amortyzacji zostaną określone przez wyznaczonego przez Zamawiającego i zaakceptowanego przez Wykonawcę biegłego rzeczoznawcę.

Zgoda na  "W razie braku możliwości wymiany lub naprawy, Odbiorca może żądać od Dostawcy zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot umowy, jeżeli działanie przedmiotu umowy jest trwale niemożliwe z powodu wady. W przeciwnym razie Zamawiający może zażądać ceny wadliwej części. W pierwszym przypadku Lokomotywa zostanie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiającemu zostanie zwrócona cena lokomotywy pomniejszona o kwoty odpowiadające normalnemu zużyciu i amortyzacji w czasie, w którym lokomotywa była używana. Stopień zużycia oraz koszty amortyzacji zostaną określone przez wyznaczonego przez Zamawiającego i zaakceptowanego przez Wykonawcę biegłego rzeczoznawcę."

11

Umowa §8, ust. 1 i 6

Wykonawca ponowie pilnie prosi o wyjaśnienie, że w przypadku, w którym Strony zgodziły się na karę umowną, nie można żądać odszkodowania poza karą umowną. Prosimy o zastąpienie obecnego § 8 ust. 6 brzmieniem: „Wyklucza się dochodzenie odszkodowania uzupełniającego lub wykraczającego poza kary umowne”, lub o wykreślenie tego zapisu w całości.

Zamawiający wyraża zgodę.

12

Umowa § 10, ust. 5

Wykonawca ponownie pilnie prosi o usunięcie tego postanowienia. Usunięcie go chroni obie Strony w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

Zamawiający wyraża zgodę. Zgoda na usunięcie ust. 5 w par. 10 umowy.

13

Umowa, § 11

Wykonawca dziękuje za zaakceptowanie dodatkowych postanowień. Czy Zamawiający może w § 11 wprowadzić następujące dodatkowe postanowienie:

 

"Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu wszelkich kar umownych wynikających z niniejszej Umowy oraz odszkodowania ograniczona jest do wysokości 40% wynagrodzenia netto z Umowy. Jednakże ograniczenie w wysokości 40% nie ma zastosowania do kosztów usunięcia wady przez Wykonawcę oraz do zwrotu ceny zgodnie z § 7 ust. 4. 

 

Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mają zastosowania do szkód na osobie. Ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.”

 

Wykonawca potrzebuje tych zapisów, aby móc złożyć jak najbardziej ekonomiczną ofertę .

Zgoda na dopisanie dodatkowego postanowienia w § 11 wprowadzić następujące dodatkowe postanowienie: "Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu wszelkich kar umownych wynikających z niniejszej Umowy oraz odszkodowania ograniczona jest do wysokości 40% wynagrodzenia netto z Umowy. Jednakże ograniczenie w wysokości 40% nie ma zastosowania do kosztów usunięcia wady przez Wykonawcę oraz do zwrotu ceny zgodnie z § 7 ust. 4. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mają zastosowania do szkód na osobie. Ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.”

 

Zmiana terminu składania ofert:

W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania zmiany treści zapytania ofertowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, oraz w związku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przystąpieniu do postępowania, Laude Smart Intermodal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert do 03.10.2019 roku do godz. 9.00 i tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach ujętych w zapytaniu ofertowym w dniu 03.10.2019 roku o godz. 9.15. 

 

Zamawiający publikuje odpowiedź w Bazie Konkurencyjności. 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 03.09.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS– PYTANIE POTENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.08.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 20.08.2019 r. oraz 21.08.2019 wniesionymi doZapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POISpn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, po zaciągnięciu wnikliwej opinii prawnej, pragnie udzielić następujących odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytania z dnia 20.08.2019 wraz z odpowiedziami : 

Nr.

Referencja

Treść zapytania 

Odpowiedź

1

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów, 
Umowa § 5

Zamawiający wymaga przysięgłego tłumaczenia wielu dokumentów. Zwykle tłumaczone przysięgle muszą być dokumenty, które należy przesłać do UTK ze względu na procedurę uruchomienia. Czy Zamawiający zaakceptuje, że:
- Ogólne rysunki lokomotywy oraz urządzeń na nią się składających z wyjaśnieniem użytych pojęć,
- Instrukcje obsługi, konserwacji i napraw, karty cyklu przeglądowo-naprawczego, cykl napraw wszystkich podzespołów, które nie będą zgodne z cyklem wyznaczonym w DSU, 
- zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu lokomotywy w Polsce,
- Instrukcja obsługi dla maszynisty,
- Świadectwo ukończenia produkcji,
- Bezterminowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI, wydane przez Prezesa UTK,
- Dokument potwierdzający weryfikację oraz deklarację zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego,
- Wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z TSI,
- Protokoły pomiarów zestawów kołowych (dokumenty z produkcji przewidziane w dokumentacji),
będą przetłumaczone na polski, ale nie przysięgle?
Tłumaczenie przysięgłe znacznie podniesie koszt lokomotywy.

 

Zamawiający przychyla się do prośby Oferenta we wszystkich powyższych punktach z wyjątkiem tłumaczenia przysięgłego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji lokomotywy.

2

Załączniki do Umowy

Wykonawca wychodzi z założenia, że Załączniki 1 i 2 do Umowy mają zostać przygotowane przez Wykonawcę i złożone razem z ofertą. Prosimy o potwierdzenie.

 

Zamawiający potwierdza, że załączniki nr 1 i 2 do umowy, mają zostać przygotowane i złożone wraz z ofertą przez Oferenta.

3

Umowa § 5 ust. 3 tiret 8

Raport dotyczący przyznania numeru EVN może nie być dostępny w dniu odbioru technicznego. Może być dostępny w dniu odbioru technicznego. Prosimy o potwierdzenie i dostosowanie.

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę raportu EVN podczas odbioru końcowego.

4

Umowa § 5 ust. 3 tiret 9

Instrukcja obsługi dla maszynisty jest częścią WTWiO. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowej kopii tej instrukcji? 

Zamawiający wymaga jednej dodatkowej kopii instrukcji maszynisty.

5

Umowa § 5 ust. 3 tiret 11

Certyfikat dopuszczenia do eksploatacji w dniu odbioru technicznego nie będzie dostępny. Może być dostępny w dniu odbioru ostatecznego.  Prosimy o potwierdzenie i dostosowanie. 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie certyfikatu dopuszczenia do eksploatacji w dniu odbioru końcowego.

6

Umowa § 10 ust. 6

Wykonawca wnioskuje o zmianę treści paragrafu, ponieważ Izba Handlowa nie odpowiada za zaświadczanie siły wyższej. Prosimy o następujące dopasowanie: "Okoliczności siły wyższej muszą zostać potwierdzone odpowiednim dowodem," jako że w różnych przypadkach siły wyższej można zastosować różne jej potwierdzenia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W treści §10 wzoru umowy określono co rozumiane jest pod podjęciem siły wyższej, jakiego rodzaju okoliczności siła wyższa przewiduje oraz to, w jaki sposób wpływać wystąpienie siły wyższej może na realizację zamówienia. 

7

Załącznik 1

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie faktu, że odpowiednie rubryki dotyczące podania stawki VAT i ceny brutto pozostaną puste, ponieważ zastosowana będzie stawka VAT aktualna w terminie dostawy, zgodnie z postanowieniami §6.3 Umowy.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

8

Umowa, §11.1

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy specyfikację malowania zewnętrznego zgodnie z §6.5 w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

 

 

Zamawiający potwierdza, że dostarczy specyfikację wykonania malowania z zastrzeżeniem, że wykonanie projektu malatury leży po stronie Wykonawcy.

9

Umowa, §6.11 i §8.4

Wykonawca prosi o przedłużenie tego okresu do co najmniej 60 dni w celu zbliżenia się do ogólnych warunków rynkowych. W międzyczasie klient otrzymuje rekompensatę zgodnie z §8.2a.

Zamawiający nie udziela zgody na zmianę zapisu.

10

Umowa §8.2

Wykonawca prosi Zamawiającego o uzupełnienie, że wymagana kara umowna za opóźnienie w dostawie dokumentacji ma zastosowanie tylko wtedy, gdy eksploatacja lokomotywy nie jest możliwa bez zaległego dokumentu. 

Zamawiający nie udziela zgody na zmianę zapisu.

11

Umowa §7.3

Czy Zamawiający może przeformułować zapis w ostatnim zdaniu ust. 3 w taki sposób, aby uwzględniał on następujące rozłożenie kosztów transportu pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę:

„Koszty transportu będą ponoszone przez Zamawiającego w zakresie dostarczenia lokomotywy do punktu serwisowego położonego w kraju, w którym zaszła konieczność wykonania naprawy gwarancyjnej. Jednakże, jeżeli dokonanie naprawy będzie wymagało przetransportowania lokomotywy do innego kraju (do innego punktu serwisowego lub do fabryki producenta), uzasadniony koszt transportu zostanie pokryty przez Wykonawcę.”

Zamawiający nie udziela zgody na zmianę zapisu.

12

Umowa §7, ust 3

Wykonawca prosi pilnie o dopasowanie punktu w następujący sposób:
1. Odbiorca zgłosi Dostawcy poprzez przesłanie na adres e-mail:…………………….. informację o wadzie przedmiotu umowy lub jego części, a Dostawca, wykona zobowiązanie wynikające z gwarancji nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia udostępnienia lokomotywy w odpowiednim depo lub w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgłoszeniaudostępnienia lokomotywy w odpowiednim depo poinformuje Odbiorcę o braku możliwości skorzystania z gwarancji. Przedłużenie wyżej wymienionych terminów przysługuje w dogodnych i uzasadnionych technologicznie przypadkach. Jeżeli po zakończeniu naprawy wady zostanie ustalone, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę zgłoszoną przez Odbiorcę lub że nie ma wady, Dostawca ma prawo do odszkodowania zwyczajowo występującego na rynku za poniesione wydatki.

Zamawiający nie udziela zgody na zmianę zapisu.

13

Zapytanie ofertowe, Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia / Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów 
Dito Umowa i Załącznik 3

Tiret
"o Bezterminowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI, wydane przez Prezesa UTK,": w odniesieniu do 4. pakietu kolejowego, który będzie wdrażany w Polsce od czerwca 2020 prosilibyśmy o uzupełnienie tego punktu w następujący sposób: "o Bezterminowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI, wydane przez Prezesa UTK, albo wydane przez Europejską Agencję Kolejową (ERA)."

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

14

Umowa, §5.5 i §5.6

Wykonawca wychodzi z założenia, że oba paragrafy odnoszą się zarówno do odbioru technicznego w fabryce, jak i do odbioru końcowego na stacji kolejowej Sosnowiec Dandówka i prosi o potwierdzenie.

 

 

Zamawiający informuje, iż zapisy par. 5.5 odnoszą się do odbioru technicznego w fabryce. Zapisy par. 5.6 zarówno do odbioru technicznego, jak i odbioru końcowego.

 

 

 

Pytania z dnia 21.08.2019 wraz z odpowiedziami :

Nr.

Referencja

Treść zapytania 

Odpowiedź

1

Zapytanie ofertowe, Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia / Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów 

Dito Umowa i Załącznik 3

Ponieważ niektóre z poniższych zasad nie dotyczą projektu technicznego pojazdów, prosimy, aby zdanie: 

"Wszelkie wyżej wymienione dokumenty muszą wykazywać zgodność z postanowieniami następujących rozporządzeń oraz dyrektyw:"

uzupełnić jak poniżej: 

"Wszelkie wyżej wymienione dokumenty muszą wykazywać zgodność z postanowieniami następujących rozporządzeń oraz dyrektyw, o ile są one istotne dla technicznych właściwości oraz dla dopuszczenia lokomotywy:"

 

 

Zamawiający wyraża zgodę.

 

 

2

Umowa, § 11

Wykonawca prosi o włączenie klauzuli poufności. Sformułowanie może wyglądać następująco:
"O ile w niniejszej Umowie nie uregulowano jednoznacznie inaczej, Strona otrzymujące bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strona nie może ujawniać osobom trzecim żadnych dokumentów, korespondencji, wiedzy fachowej, danych lub innych informacji udostępnionych przez drugą Stronę (zwanych dalej "informacjami") i będą wykorzystywać te informacje wyłącznie do celów autoryzowanych przez drugą Stronę. Przekazanie dokumentacji osobom trzecim jest możliwe wraz z przekazaniem lokomotywy w niezbędnych przypadkach i pod warunkiem, że strona trzecia zobowiąże się do zachowania tajemnicy.
Zapisy o zachowaniu poufności nie ograniczają prawa Strony do stosowania lub ujawniania informacji, które były znane Stronie przed ich otrzymaniem bez obowiązku zachowania tajemnicy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy są one wymagane w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub gdy uprawnione do żądania takiej informacji są organy i służby państwowe. "

Zamawiający nie wyraża zgody.

Tego rodzaju klauzula byłaby dopuszczalna pod warunkiem, że nie obejmie ona treści oferty (z wyłączeniem oczywiście tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych kwalifikowane jako poufne z uwagi na kwestię ochrony bezpieczeństwa stron umowy) - formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są i powinny być jawne z uwagi na fakt finansowania tego wydatku (po przyznaniu dofinansowania) ze środków publicznych. 

3

Umowa §5, ust. 5 i 6

Wykonawca zakłada, że podpisany, bezbłędny protokół odbioru końcowego podany tutaj, w przypadkach z § 5 ust. 5 i § 5 ust. 6 zostaje zastąpiony odbiorem wirtualnym. Prosimy o potwierdzenie.

 

 

Zamawiający nie potwierdza zapisów wskazanych przez potencjalnego oferenta. 

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 5  wzoru umowy strony uzgadaniają datę dokonania odbioru przedmiotu umowy po uprzednim zgłoszeniu gotowości przez Dostawcę. Odbiór dokonywany ma być na miejscu, w obecności przedstawicieli obu stron umowy. Jednakże w sytuacji, w ktorej w ustalonym przez strony terminie odbuoru Odbiorca nie przystąpi do dokonania odbioru (przedstawiciele Odbiorcy nie pojawią się w wyznaczonym czasie i terminie  - zgodnie z postanowieniami umowy w terminie 7 dni od dnia ustalonego terminu) w celu dokonania czynności odbiorowych wówczas uznaje się, że Odbiorca nie zgłosił uwag i odbiór uznaje się za dokonany bezusterkowo. W konsekwencji uznaje się, że strony dokonały bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.  

4

Umowa §6, ust 11

Wykonawca zakłada, że prawo do odstąpienia od umowy i jego przesłanki są opisane w § 11. Dlatego dla pewności pod kątem prawnym Wykonawca prosi o następujące wyjaśnienie: „Jeżeli Dostawca nie wykona Umowy w sposób określony w jej treści, a w szczególności nie dotrzyma terminu dostawy lokomotywy wskazanego w treści niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 lit. d) oraz e).”

 

 

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy Zamawiający/Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy m.in. w następujących sytuacjach:

 

d) Odbiorca jest upoważniony do wypowiedzenia umowy wyłącznie w przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, gdy spełniony zostanie minimum jeden z poniższych warunków:

i)osiągnięto maksymalny poziom kar określony w § 8, lub

(ii)przekroczony został czas trwania opóźnienia określony w § 8 ust. 4.

 

e) Odbiorca jest upoważniony do odstąpienia od umowy, jeżeli umowa zostaje zawieszona na okres dłuższy niż 120 dni z powodu naruszenia umowy przez Dostawcę. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Dostawca jest uprawniony do odstąpienia, gdy Odbiorca nie dokonał płatności w ciągu 90 dni od otrzymania monitu o płatność.

 

Zatem w przypadku opóźnienia w zakresie terminu dostawy przedmiotu umowy Zamawiające ma prawo do odstąpienia od umowy przy zaistnieniu warunków, o których mowa w § 11 ust. 3 lit. d umowy. Natomiast możliwość odstąpienia od umowy zastrzeżona dla Zamawiającego określona w § 11 ust. 3 lit. e umowy nie jest uzależniona od opóźnień występujących po stronie wykonawcy  - uprawnienie to przysługuje zamawiającemu w sytuacji, w której zawieszono bieg terminu wykonania przedmiotu umowy na wskazany w niniejszym zapisie okres, a które to zawieszenie spowodowane było innymi naruszeniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia niż te opisane w  § 11 ust. 3 lit. d umowy.

5

Umowa §7, ust 5

W celu złożenia jak najbardziej ekonomicznej oferty i aby zagwarantować poprawność prawną, Wykonawca prosi o ostateczne uregulowanie roszczeń w umowie.

W tym celu prosimy o wykreślenie § 7 ust. 5 oraz o wyjaśnienie, że udzielona gwarancja zastępuje ustawową odpowiedzialność za wady.
Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie, że roszczenia wynikające z ustawowej odpowiedzialności za wady są ograniczone i analogiczne do postanowień umowy i klauzuli gwarancyjnej, w szczególności wykluczenie i wycofanie roszczenia jest wyłączone i zastąpione postanowieniami umowy.

 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy, jednocześnie wskazując, że Gwarancja to zapewnienie producenta danej rzeczy o jakości towaru i przysługuje w sytuacji, w której producent wystawi dokument gwarancyjny i udzieli określonej gwarancji, rękojmia natomiast to odpowiedzialność, którą ponosi sprzedawca danej rzeczy za jej wady. Rękojmia wynika z przepisów prawa i przysługuje zawsze. Kwestie skorzystania z uprawnień jakie dają gwarancja oraz rękojmia regulują odpowiednio - dokument gwarancyjny oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z przepisami prawa zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi następuje niezależnieod uprawnień gwarancyjnych. W związku z tym Zamawiający może zwrócić się z reklamacją zarówno do sprzedawcy jak i producenta. Jeżeli jednak któryś z tych podmiotów wykona swój obowiązek (np. naprawi rzecz), to w tym momencie automatycznie wygasa uprawnienie wobec drugiego podmiotu.W konsekwencji nie ma konieczności dokonywania zmian postanowień wzoru umowy we wskazanym zakresie.

6

Umowa §7, ust 4

Oferent zakłada, że ​​roszczenie o zwrot całego przedmiotu umowy, a tym samym zwrotu całej lokomotywy, dotyczy przypadków, w których eksploatacja lokomotywy jest trwale niemożliwa z powodu braku możliwości wymiany lokomotywy lub jej naprawy. W innych przypadkach zwrot powinien odnosić się do wadliwej części przy braku możliwości wymiany lub jej naprawy. Prosimy o wyjaśnienie w tekście w następujący sposób: „W razie braku możliwości wymiany lub naprawy, Odbiorca może żądać od Dostawcy zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy przedmiot umowy, jeżeli działanie przedmiotu umowy jest trwale niemożliwe z powodu wady. W przeciwnym razie Zamawiający może zażądać ceny wadliwej części. W pierwszym przypadku Zamawiającemu zostanie zwrócona cena lokomotywy pomniejszona o kwoty odpowiadające normalnemu zużyciu i amortyzacji w czasie, w którym lokomotywa była używana.

Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 umowy roszczenie dotyczące zwrotu całej lokomotywy dotyczy sytuacji, w których wada dotyczy całej lokomotywy, uniemożliwiając przy tym trwale jej eksploatację i nie występuje przy tym możliwość jej naprawy lub wymiany. Natomiast w sytuacji, w której wada dotyczy części lokomotywy, której naprawa lub wymiana umożliwi dalszą eksploatację lokomotywy roszczenie, o którym mowa w niniejszym zapisie umowy dotyczy wyłącznie części wadliwej której dotyczy wymiana lub naprawa.

7

Umowa §8, ust 1 i 6

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że w przypadku, w którym Strony zgodziły się na karę umowną, nie można żądać odszkodowania poza karą umowną. Prosimy o włączenie sformułowania: „Wyklucza się dochodzenie odszkodowania uzupełniającego lub wykraczającego poza kary umowne”.

Zamawiający podtrzymuje zapis §8 ust. 6 wzoru umowy, który stanowi, że: „Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne”.

8

Umowa § 9, ust 5

Wykonawca prosi o wyjaśnienie: "Zmiany w przedmiocie Umowy, które staną się konieczne po dniu złożenia oferty i które będą spowodowane zmianami prawa, norm, standardów, aktualnym stanem techniki, infrastrukturą, wymaganiami lub obowiązkami administracyjnymi lub będą wynikiem orzeczeń sądowych, jak również zmian znanej Wykonawcy praktyki administracyjnej, będą zamawiane i opłacone przez Zamawiającego pod warunkiem obustronnych uzgodnień i akceptacji oferty cenowej. Wykonawca musi przedstawić szczegółowy przegląd ceny dodatkowej, a ceny muszą być rozsądne. Ponadto, terminy dostawy lokomotywy, których dotykają te zmiany powinny zostać dostosowane poprzez uwzględnienie rozsądnego czasu wymaganego dla wprowadzenia takich zmian."

 

Dopuszczalne jest dokonanie modyfikacji zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. 

 

9

Umowa § 10, ust 5

Wykonawca prosi pilnie o usunięcie tego postanowienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. 

10

Umowa § 11, ust 3 c)

Regulacje § 11 ustępu 3 obowiązują obie Strony umowy. Dlatego zdanie: "Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy dalsza realizacja nie leży już w interesie Zamawiającego." należy zastąpić poprzez "Ma to jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy dalsze wykonywanie umowy nie leży już interesie Strony uprawnionej do jej rozwiązania."

Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisów wzoru umowy w tym zakresie.

11

Umowa, § 11

Wykonawca wnosi o dodanie następującego postanowienia: Odpowiedzialność Wykonawcy za wady prawne, w tym odpowiedzialność za uzasadnione roszczenia osoby trzeciej z tytułu naruszenia praw własności osób trzecich, podlega następującym warunkom: 
korzystanie z przedmiotu umowy na mocy umowy, poinformowanie Wykonawcy o roszczeniu, 
brak akceptacji roszczenia przez Zamawiającego i umożliwienie Wykonawcy  przez Zamawiającego w prawnie dopuszczalnych ramach, niezależnej obrony przed roszczeniem, w szczególności poprzez przyznanie wystarczających uprawnień dla osób wskazanych przez Zmawiającego. 
Wykonawca ma prawo wybrać sposób usunięcia wady prawnej.

Zamawiający wyrażą zgodę na modyfikację zapisów wzoru umowy w tym zakresie.

12

Umowa, § 11

Czy Zamawiający może w § 11 wprowadzić następujące dodatkowe postanowienie:
"Wykonawca nie odpowiada za przerwy w pracy i niemożliwość użytkowania, utracony zysk lub przychód, utratę odsetek lub innych kosztów finansowania, utratę informacji i danych, roszczenia osób trzecich oraz innego rodzaju szkody pośrednie lub następcze.

Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu kar umownych oraz odszkodowania ograniczona jest do wysokości 25% wynagrodzenia netto z Umowy. Jednakże ograniczenie w wysokości 25% nie ma zastosowania do kosztów usunięcia wady przez Wykonawcę oraz do zwrotu ceny zgodnie z § 7 ust. 4. 

Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mają zastosowania do szkód na osobie. Ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie tylko w granicach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.”

Wykonawca potrzebuje tych zapisów, aby móc złożyć jak najbardziej ekonomiczną ofertę .

 

Zamawiający dokona częściowej zmiany zapisów umowy. Zmiana dokonana zostanie w następującym zakresie:

 

„Wykonawca nie odpowiada za przerwy w pracy i niemożliwość użytkowania, utracony zysk lub przychód, utratę odsetek lub innych kosztów finansowania, utratę informacji i danych, roszczenia osób trzecich oraz innego rodzaju szkody pośrednie lub następcze.”

 

Natomiast ograniczenie całkowitej odpowiedzialności wykonawcy 25% wynagrodzenia umownego nie ma zastosowania z uwagi na to, że w umowie zastrzeżono możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. Godząc się na proponowany przez wykonawcę zapis zamawiający wyłączyłby działanie tego zastrzeżenia.

Załącznik nr. 3

Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe

 

 

Zmiana terminu składania ofert:

W związku z tym, że udzielenie odpowiedzi na pytania powoduje konieczność dokonania zmiany treści zapytania ofertowego oraz dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, oraz w związku z warunkami dotyczącymi decyzji wykonawców o przystąpieniu do postępowania, Laude Smart Intermodal S.A. podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu złożenia ofert do 23.09.2019 roku do godz. 9.00 i tym samym otwarcie ofert nastąpi na zasadach ujętych w zapytaniu ofertowym w dniu 23.09.2019 roku o godz. 9.15. 

 

Zamawiający publikuje odpowiedź w Bazie Konkurencyjności. 

 

 

Komunikat z dnia 22.08.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS– PYTANIE POTENCJALNEGO OFERENTA Z DNIA 20.08.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.w związku z pytaniami potencjalnego oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.08.2019 r. wniesionymi doZapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POISpn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, pragnie udzielić następujących odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Pytanie: 

As per document your load is 3200 tons and it is a AC/DC Transmission so why 8000 HP Locomotive is require ??  We will supply you 1400-1600 HP Locomotive AC/DC. Which can haul 7000 tons at straight level track . Also what is the speed of locomotive ??  what is the maximum power of the loco  ? please send track geometry .

 

Pytanie – język polski:

Jak wskazano w zapytaniu ofertowym obciążenie wynosi 3200 ton i jest to AC/DC, więc dlaczego wymagana jest moc lokomotywy wynosząca 8000 KM? Dostarczymy Ci lokomotywę 1400-1600 KM AC/DC,  którą można przewieźć 7000 ton na prostym torze. Jaka jest prędkość lokomotywy? Jaka jest maksymalna moc lokomotywy? Proszę o przesłanie geometrii toru.

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego, tj. Wykonawca może zaoferować przedmiot oferty o parametrach lepszych lub równoważnych zgodnie z pkt. 5 Rozdziału 2 zapytania ofertowego. Ponadto Zamawiający pragnie dodać, iż zgodnie z zapisami Rozdziału 2 zapytania ofertowego, Zamawiający nie wymaga określenia mocy maksymalnej lokomotywy. W odniesieniu natomiast do kwestii dotyczących przesłania geometrii toru Zamawiający uważa, iż przedmiotowe zapytanie nie ma związku z zapytaniem ofertowym.

 

Zamawiający publikuje odpowiedź w Bazie Konkurencyjności. 

 

 

Komunikat z dnia 12.08.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 1 SZTUKI 4-OSIOWEJ LOKOMOTYWY WIELOSYSTEMOWEJ O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA nr 02/2019/proj.B/3.2/POIS– UPUBLICZNIENIE EDYTOWALNEJ WERSJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.08.2019 r. wniesionymi doZapytania ofertowego nr 02/2019/proj.B/3.2/POISpn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”, przychyla się do prośby i publikuje edytowalną treść zapytania ofertowego. 

 

Pytanie: 

W związku z ogłoszeniem przez Państwo postępowania na dostawę jednej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej oraz biorąc pod uwagę, że oferta będzie przygotowywana przez nas wspólnie z Siemens Mobility GmbH, co powoduje konieczność tłumaczenia dokumentów przetargowych, uprzejmie prosimy o przekazanie edytowalnej wersji (word) dokumentu w wersji pdf „Zapytanie ofertowe”. Otrzymanie wersji word tego dokumentu znacznie przyspieszy tłumaczenie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby i publikuje edytowalną treść zapytania ofertowego. 

 

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe w formacie edytowalnym. 

 

     Toruń, 09.08.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej

(dopuszcza się wyłącznie lokomotywę fabrycznie nową)

 

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2019/proj.B/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki 4-osiowej lokomotywy wielosystemowej. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego. Dostarczona lokomotywa ma przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 12.09.2019  r. godz. 9.00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 do Zapytania 

Załącznik nr 2 do Zapytania 

Załącznik nr 3 do Zapytania 

Załącznik nr 4 do Zapytania 

Załącznik nr 5 do Zapytania 

Komunikat z dnia 18.06.2019 r.
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że Zapytanie ofertowe na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym 02/2019/proj.D/3.2/POIS nie zostało rozstrzygnięte. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia naboru ofert, tj. do 17.06.2019 r.  do godz. 16.00 nie wpłynęła żadna oferta.
Komunikat z dnia 14.05.2019 r. w sprawie postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS 

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 17.06.2019 r. do godz. 16.00. 
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2019 r. o godz. 16.10. 
Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert: 
ust. 5 zaktualizowano treść na: 
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 17.06.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres.  
ust. 8 zaktualizowano treść na: 
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.  

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano w Bazie Konkurencyjności oraz przesłano do DUUE.
Pliki do pobrania:

 

Komunikat z dnia 18.04.2019 r.


KOMUNIKAT Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym (dopuszcza się wyłącznie lokomotywy fabrycznie nowe) o numerze referencyjnym postępowania: 01/2019/proj.B/3.2/POIS


Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że zakończyło weryfikację oferty złożonej  przez firmę NEWAG S.A. w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe. Złożona oferta jest ofertą kompletną i spełniła wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Nazwa wybranego Wykonawcy: NEWAG S.A.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

Data wpływu oferty: 15.04.2019, godz. 8:23 

Wartość oferty brutto: 74 292 000,00 PLN brutto, 60 400 000,00 PLN netto

Termin realizacji: 69 tygodni i 6 dni.

 

Informacje o wybranym Wykonawcy opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności 
i przesłane do DUUE.

 

Toruń, 15.04.2019 r. 

KOMUNIKAT Z OTWARCIA OFERT 

Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym (dopuszcza się wyłącznie lokomotywy fabrycznie nowe)
o numerze referencyjnym postępowania: 01/2019/proj.B/3.2/POIS

 1. W dniu 15.04.2019 r. o godzinie 09.15 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Marcin Witczak - Przewodniczący Komisji

- Janusz Górski – Członek Komisji

- Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji

Ponadto w otwarciu ofert uczestniczyła Agnieszka Stabińska – koordynator projektu

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia 22.02.2019 r. do dnia 15.04.2019 r. do godziny 09.00 uczestniczących w trybie zasady konkurencyjności. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia 1167875) oraz na stronie Zamawiającego.  
 2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 15.04.2019 r. do godz. 9.00 wpłynęła 1 oferta.
 3. W sesji otwarcia uczestniczyli przedstawiciele wykonawców (firma NEWAG S.A.). 
 4. Przedstawiciel wykonawcy obecność poświadczył podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
 5. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 22.02.2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1167875 i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 22.02.2019 r. do 15.04.2019 do godz. 9.00,  

- składzie komisji przetargowej,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (61 200 000,00 PLN netto,
 14 193 937,42 EUR),

- ilości złożonych ofert -  1 sztuka.

 1. Nienaruszalność ofert została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

NEWAG S.A.

ul. Wyspiańskiego 3 
33-300 Nowy Sącz

15.04.2019, godz. 8:23

60 400 000,00 PLN netto
74 292 000,00 PLN brutto

 

W podziale na sztuki:
- 14 600 000,00 PLN netto za sztukę bez modułu

17 958 000,00 PLN  brutto za sztukę bez modułu

- 15 600 000,00  PLN netto za sztukę z modułem dojazdowym

19 188 000 ,00  PLN brutto sztuka z modułem dojazdowym

69 tygodni 
i 6 dni

 

 1. Przedstawiciel wykonawcy nie wniósł zastrzeżeń do procedury otwarcie kopert.
 2. Członkowie Komisji oceniającej, osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego złożyli oświadczenia o braku powiązań z Oferentami wskazanymi powyżej. 
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.
 4. Informacje o złożonych ofertach opublikowane zostaną w Bazie Konkurencyjności i na stronie  www.laude.pl

 

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 12.04.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 200 SZTUK NADWOZI WYMIENNYCH (SWAP BODY) O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA 02/2019/PROJ.D/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 16.05.2019 r. do godz. 16.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.05.2019 r. o godz. 16.10.


Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: 
Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert:
ust. 5 zaktualizowano treść na:
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 16.05.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres. 
ust. 8 zaktualizowano treść na:
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.05.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu. 

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano na stronie Zamawiającego oraz przesłano do DUUE.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zaktualizowane 12.04.2019 Zapytanie ofertowe nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 6 -nda- do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

 

 

 

Toruń, 10.04.2019 r.

KOMUNIKAT Z ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w zapytaniu ofertowym na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym postępowania: 01/2019/proj.D/3.2/POIS wybrany został wykonawca, który złożył kompletną, poprawną formalnie i ważną ofertę:
Nazwa i adres wykonawcy: UWC Trade and Purchase LLC, Russia, 115184, Moscow, 7/11 Novokuznetskaaaya b1, 
data wpływu oferty: 04.03.2019 r.; 
wartość oferty brutto: 8 360 000 EUR ( 41 800 EUR za sztukę), 
wartość oferty netto: 8 360 000 EUR ( 41 800 EUR za sztukę)
termin realizacji: 30 tygodni.
Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

Toruń, 08.04.2019 r. 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY z zapytania ofertowego na dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym postępowania: 03/2019/proj.D/3.2/POIS.


Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że dokonało wyboru Wykonawcy w w/w postępowaniu.
Kryteria formalne i merytoryczne spełniły dwie oferty. 
Najwyższą ilość punktów zdobyła oferta firmy: 
Limited Liability Company RM Rail Trading Company, 
adres: Russian Federation, Ruzayevka, Mordovia Republik, 431440, 
wartość oferty brutto: 4 179 600,00 EUR (38 700,00 EUR za sztukę), tj.18 136 956,24 PLN, 
termin realizacji: 20 tygodni
data wpływu oferty – 18.03.2019 r. 
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 04.04.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW 
ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM o numerze 
referencyjnym postępowania nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS
O WYDŁUŻENIU NABORU OFERT do DNIA 10.04.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego w dniu 03.04.2019 r. wniesionymi doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”

WYDŁUŻA NABÓR OFERT DO DNIA 15.04.2019 r. do godz. 9.00.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W DNIU 15.04.2019 r. o godz. 9.15.

Zmiany wprowadzone do treści Zapytania ofertowego mają charakter porządkujący. 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNYMI DOKUMENTAMI

 

Plik do pobrania

04.04.2019 - ZAPYTANIE OFERTOWE – lokomotywy

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. 4 z dnia 04.04.2019

 

Komunikat z dnia 28.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM o numerze referencyjnym postępowania nr 01/2019/proj.B/3.2/POISO WYDŁUŻENIU NABORU OFERT do DNIA 10.04.2019

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami wniesionymi doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”

WYDŁUŻA NABÓR OFERT DO DNIA 10.04.2019 r. do godz. 9.00.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W DNIU 10.04.2019 r. o godz. 9.15.

Nie wprowadzono żadnych innych zmian do treści Zapytania ofertowego poza w/w zmianami terminów.

 

Plik do pobrania

28.03.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE - lokomotywy

 

 

Komunikat z dnia 26.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM o numerze referencyjnym postępowania nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami wniesionymi doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”Zamawiający wprowadził zmiany do treści zapytania ofertowego oraz zmiany do załącznika nr 4.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami, które mają charakter porządkujący i nie wpływają na wydłużenie naboru ofert. Nabór ofert w przedmiotowym zapytaniu trwa do 04.04.2019 r. do godz. 16.00.

 

Poniżej prezentujemy zaktualizowane dokumenty oraz wszystkie pytania które wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi na pytania wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

 

Zmiany zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz  opublikowane w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia:1167875).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. 3 z 26.03.2019 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI cz. 2 z 20.03.2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 18.03.2019 r.

ok Aktual. 26.03. Zapytanie ofertowe nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS-lokomotywy

Aktual. 18.03.Zal. nr 1 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 2 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 3 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

ok Aktual. 26.03.Zal. nr 4 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 5 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

 

Toruń, 20.03.2019 r. 

KOMUNIKAT W SPARWIE  OTWARCIA OFERT w sprawie zapytania ofertowego na dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym postępowania: 03/2019/proj.D/3.2/POIS

 1. W dniu 19.03.2019 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Marcin Witczak – Przewodniczący Komisji

- Jacek Kowalczyk – Członek Komisji.

W związku z nieobecnością Łukasza Kędziory i Janusza Górskiego w otwarciu ofert uczestniczyła koordynator projektu, która spisała protokół.

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia 14.02.2019 r. do dnia 19.03.2019 r. do godziny 16.00 uczestniczących w trybie zasady konkurencyjności. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia 1166183) oraz na stronie Zamawiającego.  
 2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od 14.02.2019 r. do dnia 19.03.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty.
 3. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców. 
 4. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 14.02.2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1166183) i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 19.03.2019 r. o godz. 16.00,  

- składzie komisji przetargowej, 

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (4 503 600,00  EUR, tj. 19 418 172,00 PLN),  

- ilości złożonych ofert - 2 sztuki.

 1. Nienaruszalność ofert została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

Prywatna Spółka Akcyjna DNIEPROVAGONMASH

51925 Ukraina, m.Kamieńskie
ul. Ukraińska 4 

15.03.2019 r. – kurier

3 996 000,00 (37 000,00 EUR sztuka), tj. 17 340 242,40 PLN po kursie średnim NBP z dnia 14.02.2019, tj, 1 EUR=4,3394 zł

23 tygodnie i 4 dni 

2.

Limited Liability Company RM Rail Trading Company

Russian Federation, Ruzayevka, Mordovia Republik,  431440

18.03.2019 .r – kurier 

4 179 600,00 EUR (38 700,00 EUR za sztukę, tj.18 136 956,24 PLN

20 tygodni

 

 1. Członkowie Komisji oceniającej, osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego złożyli oświadczenia o braku powiązań z Oferentami wskazanymi powyżej. 
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 

 

Komunikat z dnia 20.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/2019/PROJ.B/3.2/POIS PN. „ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM”

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w dniu 20.03.2019 r. opublikował kolejne pytania i odpowiedzi, które wpłynęły doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”.  Zamawiający nie wprowadził zmian do treści zapytania ofertowego oraz załączników. Obowiązuje dokumentacja opublikowana w dniu 18.03.2019 r. 

 

Pytanie 1

Dotyczy: Sekcja Il pkt 1.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 038-085104 z dnia 22.02.2019 r. w zw.z pkt1 Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o precyzyjne wskazanie, ile spośród wszystkich lokomotyw objętych przedmiotem zamówienia ma zostać wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - minimum 2 lokomotywy mają zostać wypsażone w spalinowy moduł dojazdowy. 

 

Pytanie 2

Dotyczy: Sekcja Il pkt 2.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 038-085104 z dnia 22.02.2019 r. wzw.zpkt1 Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o precyzyjne wskazanie, ile spośród wszystkich lokomotyw objętych przedmiotem zamówienia ma zostać wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - minimum 2 lokomotywy mają zostać wyposażone w spalinowy moduł dojazdowy. 

 

Pytanie 3

Dotyczy: Sekcja Il pkt 2.4) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 038-085104 z dnia 22.02.2019 r. w zw.z pkt 1 Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu o treści: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych” na zapis o treści: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, z późniejszymi zmianami”

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozostaje obecny zapis, co jest zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (jeśli na moment wszczęcia postępowania obowiązują zmiany to mają one zastosowanie niezależnie od tego czy dopisanie „z późn. zm.“ znajduje się w zapytaniu czy też nie)

 

Pytanie 4

Dotyczy: Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Opis przedmiotu zamówienia” — pkt 4. — część pn. „Niezbędne wyposażanie”.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, iż dobrze rozumie, iż pod pojęciem: „tłumienie drgań” Zamawiający rozumie amortyzatory hydrauliczne, umieszczone na wózkach lokomotywy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania technicznego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosować rozwiązanie optymalne, ponieważ zastosowane elementy sprężyste są dobierane w zależności od prędkości jazdy pojazdu, jego masy oraz typu zastosowanych rozwiązań prowadzenia zestawów kołowych czy też podparć nadwozia itp. 

 

Pytanie 5

Dotyczy: Rozdział 2 Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Opis przedmiotu zamówienia” — pkt 4. — część pn. „Parametry urządzeń” — pkt 6.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprecyzowanie zapisu, poprzez określenie o jakie dodatkowe oznaczenie lokomotywy w postaci naklejki informacyjnej chodzi w przywołanym punkcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy naklejki informacyjnej o współfinansowaniu zakupu lokomotyw ze środków Unii Europejskiej, o wymiarze max formatu A4. 

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 18.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZTUK 6-OSIOWYCH LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH, W TYM MIN. 2 SZTUKI ZE SPALINOWYM MODUŁEM DOJAZDOWYM o numerze referencyjnym postępowania nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS

 

Laude Smart Intermodal S.A.informuje,że w związku z pytaniami wniesionymi doZapytania ofertowego nr 01/2019/proj.B/3.2/POIS pn. „Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym”w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. „Projektrozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”Zamawiający wprowadził zmiany do treści zapytania ofertowego oraz zmiany do załączników.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz składanie ofert zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją opublikowaną w dniu 18.03.2019 r.w Bazie Konkurencyjności, na stronie www.laude.pl w zakładce ogłoszenia. Zmiany zostały również przesłane do DUUE. 

W związku z wprowadzonymi zmianamiWYDŁUŻONY ZOSTAJE TERMIN NABORU OFERT DO DNIA 04.04.2019 r. do godz.16.00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającegow dniu 04.04.2019 r. o godz.16:10.

 

Zmiany w treści zapytania ofertowego zaznaczone zostały kolorem żółtym. 

 

Poniżej prezentujemy zaktualizowane dokumenty oraz wszystkie pytania które wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi na pytania wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

 

Zmiany zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz  opublikowane w Bazie Konkurencyjności ( pod numerem ogłoszenia:1167875).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

PYTANIA I ODPOWIEDZI 18.03.2019 r.

Aktual. 18.03. Zapytanie ofertowe nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS-lokomotywy

Aktual. 18.03.Zal. nr 1 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 2 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 3 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 4 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Aktual. 18.03.Zal. nr 5 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

 

Komunikat z dnia 18.03.2019 r.

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 200 SZTUK NADWOZI WYMIENNYCH (SWAP BODY) O NUMERZE REFERENCYJNYM POSTĘPOWANIA 02/2019/PROJ.D/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 16.04.2019 r. do godz. 16.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r. o godz. 16.10.


Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: 
Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert:
ust. 5 zaktualizowano treść na:
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres. 
ust. 8 zaktualizowano treść na:
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu. 

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano na stronie Zamawiającego oraz przesłano do DUUE.

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zaktualizowane 18.03.2019 Zapytanie ofertowe nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 6 -nda- do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

 

 

Toruń, 11.03.2019 r. 

KOMUNIKAT Z OTWARCIA OFERT 

w zapytaniu ofertowym na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym postępowania: 01/2019/proj.D/3.2/POIS

 1. W dniu 08.03.2019 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Janusz Górski – Przewodniczący Komisji

- Jacek Kowalczyk – Członek Komisji

- Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia 05.02.2019 r. do dnia 08.03.2019 r. do godziny 16.00 uczestniczących w trybie zasady konkurencyjności. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia 1164128) oraz na stronie Zamawiającego.  
 2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 08.03.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęły 1 oferta.
 3. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców: 
 4. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 05.09.2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1164128) i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 08.03.2019 r. o godz. 16.00,  

- składzie komisji przetargowej: Janusz Górski, Jacek Kowalczyk (Członek Zarządu Laude Smart Intermodal S.A. w związku z nieobecnością Prezesa Zarządu – Marcina Witczaka), Łukasz Kędziora,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (8 680 000,00 EUR, tj. 37 425 556,00 PLN netto),

- ilości złożonych ofert -  1 sztuka.

 1. Nienaruszalność ofert została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

UWC Trade and Purchase LLC

Russia, 115184, Moscow, 7/11 Novokuznetskaaaya b1

04.03.2019 r.

8 360 000EURO 41 800 EURO za sztukę

30 tygodni 

 

 1. Członkowie Komisji oceniającej, osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego złożyli oświadczenia o braku powiązań z Oferentami wskazanymi powyżej. 
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 

  

   Toruń, 22 luty 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym 

(dopuszcza się wyłącznie lokomotywy fabrycznie nowe)

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2019/proj.B/3.2/POIS

 

Zamawiający:

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  4 sztuk 6-osiowych lokomotyw elektrycznych, w tym min. 2 sztuki ze spalinowym modułem dojazdowym (dopuszcza się wyłącznie lokomotywy fabrycznie nowe)

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone lokomotywy mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Termin składania ofert upływa: 28.03.2019 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności ( pod numerem ogłoszenia:1167875).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS-lokomotywy

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 01-2019-proj.B-3.2-POIS

 


Toruń, 18.02.2019 r. 

KOMUNIKAT Z OTWARCIA OFERT 

w sprawie zapytania ofertowego na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym postępowania: 06/2018/proj.C/3.2/POIS

 1. W dniu 15.02.2019 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Marcin Witczak – Przewodniczący Komisji

- Janusz Górski – Członek Komisji

- Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia tj. od 26.12.2018 r. do dnia 15.02.2019 r. do godziny 16.00 uczestniczących w trybie zasady konkurencyjności. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem 13860) oraz na stronie Zamawiającego.  
 2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 15.02.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęły 3 oferty.
 3. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców.
 4. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 26.12.2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 13860) i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 15.02.2019 r. o godz. 16.00,  

- składzie komisji: Marcin Witczak, Janusz Górski, Łukasz Kędziora,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (12 000 000,00 Euro, tj. 51 740 400 PLN),  

- ilości złożonych ofert -  3 sztuki.

 1. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu kopert z ofertami odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

2.

UWC Trade and Purchase LLC

Russia, 115184, Moscow, 7/11 Novokuznetskaya st. b1

11 000 000,00 EUR (55 000,00 EUR sztuka);

47 146 000 PLN

48 tygodni

 

3.

TATRAVAGÓNKA A.S.

Stefanikova 53

058 01 Poprad 

Słowacja

11 800 000,00 EUR (59 000,00 EUR sztuka);

50 574 800,00 PLN

60 tygodni

3.

GREENBRIER EUROPE:
ASTRA RAIL Industries S.A. WAGONY ŚWIDNICA Sp. z o.o.

ul. Strzelińska 35

58-100 Świdnica

Polska,

41-43 Aurel Vlaicu Street

310141 Arad, Romania

15 060 000,00 EUR (75 300,00 EUR sztuka); 

64 547 160,00 PLN

VI 2021r.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 

  

   Toruń, 14 luty 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

Numer referencyjny postępowania: 03/2019/proj.D/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

3Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

 

Termin składania ofert upływa: 19.03.2019 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności ( pod numerem ogłoszenia:1166183).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 03-2019-proj.D-3.2-POIS

 

  

   Toruń, 14 luty 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body)

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2019/proj.D/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk specjalistycznych nadwozi wymiennych 40’. 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone nadwozia wymienne mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienie nowych tras.

 

Nadwozia muszą zostać wykonane zostaną wg projektu Zamawiającego. Rysunek techniczny oraz szczegółowa specyfikacja zostanie udostępniona zainteresowanym Uczestnikom po zapoznaniu się, zaakceptowaniu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Wymaga się aby nadwozia wyprodukowane zostały maksymalnie w terminie 9 miesięcy po podpisaniu umowy. Wymaga się aby nadwozia wyprodukowane zostały na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego po podpisaniu załączonej do zapytania ofertowego jako załącznik nr 6 umowy o poufności (nda).

 

 

Termin składania ofert upływa: 19.03.2019 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności ( pod numerem ogłoszenia: 1166164).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 6 -nda- do Zapytania nr 02-2019-proj.D-3.2-POIS

 

     Toruń, 05.02.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2019/proj.D/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 08.03.2018 r. godz. 16:00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 1164128.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ. PLIKI DO POBRANIA:

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 01/2019/proj.D/3.2/POIS

 

Toruń, 04.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY w zapytaniu ofertowym nr 05/2018/proj.C/3.2/POIS na dostawę 44 sztuk 80' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 01.02.2019 r. zakończona została ocena ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2018 r. opublikowane w dniu 14.12.2018 r. o numerze referencyjnym 05/2018/proj.C/3.2/POIS na dostawę 44 sztuk 80' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs. 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 2 oferty. Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj. firmę: GÖK YAPI SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI która przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.

Pełna nazwa wykonawcy i adres:

GÖK YAPI SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI, Halkali Caddesi No:162, Stefaköy - Küçükçekmece - Istanbul, Turkey

Data wpłynięcia oferty: 15.01.2019 r.

Cena oferty: 3 828 000,00 EUR (87 000 EUR za sztukę) tj. 16 468 438,80 PLN

 

 

Toruń, 28.01.2019 r. 

Komunikat w sprawie wydłużenia naboru ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym 06/2018/proj.C/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami Oferentów o możliwość wydłużenia naboru ofert w przedmiotowym zapytaniu WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT na dostawę 200 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns do dnia 15.02.2019 r. do godz. 16.00.
Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.02.2019 r. o godz. 16.10.
Do treści zapytania ofertowego oraz załącznika nr 4 (wzór umowy) i załącznika nr 3 (oświadczenie o dostarczeniu dokumentów) wprowadzono zmiany. Wszystkie zmiany w treści zapytania ofertowego (nazwa pliku: ZAKTUALIZOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE) oraz załącznika nr 4 (nazwa pliku: ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK 4) zaznaczone zostały w dokumentacji kolorem żółtym.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

Toruń, 23.01.2019 r. 

Komunikat z otwarcia kopert z ofertami w sprawie zapytania ofertowego na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym postępowania: 05/2018/proj.C/3.2/POIS

 1. Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 22.01.2019 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Janusz Górski – Przewodniczący Komisji

- Jacek Kowalczyk – Członek Komisji

- Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji

 1. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym postępowania: 05/2018/proj.C/3.2/POIS. 
 2. Ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie Zamawiającego w dniu 14.12.2018 r.  
 3. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od dnia 14.12.2018 r. do dnia 22.01.2019 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty.
 4. W sesji otwarcia nie uczestniczyli przedstawiciele wykonawców: 
 5. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:  

- publikacji przetargu w dniu 14.12.2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 13496) i na stronie www.laude.pl,

- terminie upłynięcia składania ofert: 22.01.2019 r. o godz. 16.00,  

- składzie komisji przetargowej: Janusz Górski, Jacek Kowalczyk, Łukasz Kędziora,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (3 960 000,00 Euro, tj. 17 074 332,00 PLN),  

- ilości złożonych ofert -  2 sztuki.

 1. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego. 
 2. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

 1. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

GÖK YAPI San. Tic. A.S.

Halkali CAD. No:162, Stefaköy, Istanbul, Turkey

15.01.2019 

3 828 000

(87 000 euro za sztukę) 

217 dni tj.
31 tygodni

2.

„UWC Trade and Purchase” LLC

Russia, 115184, Moscow, 7/11 Novokuznetskaya b1

21.01.2019

4 092 000

(93 000 euro za sztukę)

Brak danych

 1. Członkowie Komisji oceniającej, osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego złożyli oświadczenia o braku powiązań z Oferentami wskazanymi powyżej. 
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

 

 

Komunikat z dnia 21.01.2019 r. o Mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

Toruń, 21.01.2019 r.

Laude Smart Intermodal S.A. jako beneficjent projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego pt.:

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw” (umowa o dofinansowanie nr: POIS. 03.02.00-00-0028/18-00)

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów” (umowa o dofinansowanie nr: POIS.03.02.00-00-0029/18-00)

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych” (umowa o dofinansowanie nr: POIS.03.02.00-00-0030/18-00)

informuje, że w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją w/w projektów. W związku 
z powyższym udostępniamy i informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z  formularza umieszczonego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

 


 
Toruń, dnia 07.01.2019 r.KOMUNIKAT Z DNIA 07.01.2019 r. dotyczącyzapytania ofertowego na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym 05/2018/proj.C/3.2/POIS opublikowanego w dniu 14.12.2018 r.

Zamawiający Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że dokonał modyfikacji treści w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, w związku z czym wydłuża nabór składania ofert do dnia 22.01.2019 r. do godz. 16.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2019 r. o godz. 16.10.

Prosimy składać oferty na zaktualizowanych formularzach opublikowanych w dniu 07.01.2019 r.

Zamawiający przekazał ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zmiany zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności (ogłoszenie nr 13496).

Modyfikacje wprowadzone zostały do zapytania ofertowego i załącznika nr 4 do zapytania (wzór umowy). Wszystkie zmiany zaznaczone zostały w dokumentacji kolorem żółtym.

Ponadto wykaz wprowadzonych zmian znajduje się w załączniku pt. Komunikat z dn.07.01.2019 – modyfikacja zapytania - wykaz zmian.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ Z DNIA 07.01.2019 R. Pliki do pobrania:

Komunikat z dn.07.01.2019 – wykaz zmian do zapytania ofertowego nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS


aktual.07.01.2019 Zapytanie ofertowe nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS


aktual.07.01.2019 Zal. nr 1 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS


aktual.07.01.2019 Zal. nr 2 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

aktual.07.01.2019 Zal. nr 3 do Zapytania nr 05-2018-proj.C.3.2-POIS

aktual.07.01.2019 Zal. nr 4 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS


aktual.07.01.2019 Zal. nr 5 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-PO

Toruń, dnia 07.01.2019 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 07.01.2019 r. dotyczący udzielenia odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym 05/2018/proj.C/3.2/POIS opublikowanego w dniu 14.12.2018 r.
Poniżej publikujemy pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania i odpowiedzi opublikowane zostały również w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia13496)

1)      Zamawiający wskazuje szacunkową wartość zamówienia w wysokości 17.074.332 PLN. Zakładając, że na podstawie analizy ofert wskazana szacunkowa wartość będzie przekroczona, czy Zamawiający unieważni postępowanie?
Zgodnie z Rozdziałem 12 zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu.
 
2)       Prosimy o przedstawienie w jaki sposób będzie finansowany zakup wagonów i w jakim udziale z środków Unii Europejskiej. Czy przed zawarciem umowy na dostawę wagonów Zamawiający może przedstawić stosowne umowy finansowania zakupu wagonów? Wnioskujemy o dopisanie do formularza oferty warunkowego zawarcia umowy po wykazaniu wiarygodnych źródeł finansowania. Wnioskujemy o włączenie do umowy gwarancji płatności za wagony, szczególnie w tej części, która nie jest objęta finansowaniem  z środków Unii Europejskiej.

Jest to trzeci przetarg w ostatnim czasie dotyczący wagonów, na tym etapie nie uznajemy za zasadne przekazywanie informacji o formie finansowania. Zamawiający nie przychyla się do wniosku o włączenie do umowy gwarancji płatności za wagony.
 
3)      Wnioskujemy o wydłużenie realizacji dostawy wagonów do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy dostawy wagonów. Obecne wymaganie dostawy w terminie 12 miesięcy oraz dodatkowe kryterium o wadze 30 pkt przy ocenie ofert istotnie ogranicza konkurencję wśród potencjalnych dostawców tego typu wagonu. Takie wymagania mogą spełnić tylko producenci, który posiadają obecnie ważne zezwolenia i decyzje wydane przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) dla konstrukcji wagonów 80’. Ponadto zgodnie z art. 54 ust.4 dyrektywy (UE) 2016/797 od dnia 16.06.2019 roku obowiązują nowe zasady wydawania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu i dopuszczania typu pojazdu. Polska co prawda skorzystała z możliwości przedłużenia okresu transpozycji o 1 rok tj. do dnia 15.06.2020r. ale UTK nie wyjaśniło jeszcze czy będzie kontynuować wydawanie decyzji na dotychczasowych zasadach.

Zamawiający nie przychyla się do wniosku
 
4)      Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy w paragrafie 8 ust. 4 – wypowiedzenie umowy w przypadku opóźnienia 45-dniowego w dostawie partii wagonów. Jest to bardzo rygorystyczny zapis w świetle złożoności procesu budowy wagonów, w którym udział bierze wielu poddostawców materiałów i komponentów. W zasadzie nie spotkaliśmy się w swojej wieloletniej praktyce z takim rygorem. Jeżeli kupujący oczekuje takiego prawa to wypowiedzenie następuje najwcześniej po 6-miesięcznej zwłoce w dostawie wagonów.

Zamawiający nie przychyla się do wniosku
 
5)      Dochodzenie odszkodowań przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w paragrafie 8 ust.7 wymagałoby przedstawienia więcej szczegółów umożliwiających wycenę takiego ryzyka. Prosimy o wyjaśnienie źródeł z których mogą pochodzić szkody i jakiej wielkości. Wnioskujemy o ograniczenie wszelkich szkód do 10% wartości netto całej umowy.

Zamawiający nie przychyla się do wniosku
6)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferent lub jego główny podwykonawca (tj. wykonawca/producent dokonujący montażu wagonów) może zalegać z płatnościami podatków do Urzędu Skarbowego?

Weryfikacja dokumentów zgodnie z treścią zapytania ofertowego i określonych w treści zapytania ofertowego.

7)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferent lub jego główny podwykonawca (tj. wykonawca/producent dokonujący montażu wagonów) może zalegać z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Weryfikacja dokumentów zgodnie z treścią zapytania ofertowego i określonych w treści zapytania ofertowego.
 
8)      Prosimy o wyjaśnienie czy będzie wymagana od Wykonawcy polisa od odpowiedzialności cywilnej i na jaką sumę gwarancyjną?

Zamawiający nie wymaga polisy
 
9)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferenci mają prawo wglądu do ofert  w czasie trwania postępowania i jaka jest procedura udostępnienia takiego wglądu? 

Oferenci mogą wziąć udział w oficjalnym otwarciu kopert z ofertami w terminie wskazanym
w Rozdziale 7 zapytania ofertowego.

10)   Prosimy o wyjaśnienie jakie przysługują oferentom procedury odwoławcze od decyzji Zamawiającego o rozstrzygnięciu postępowania?

Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.


 

26.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 06/2018/proj.C/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 29.01.2019 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (numer ogłoszenia 13860).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 06-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 06-2018-proj.C-3.2-POIS


 

Toruń, 14 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs Numer referencyjny postępowania: 05/2018/proj.C/3.2/POIS Zamawiający: Laude Smart Intermodal S.A. ul. Włocławska 131 87-100 Toruń NIP 9562224293 REGON 340461640 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs w pełni odpowiadająca wymaganiom interoperacyjności kolei wg TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz UIC. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego. Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienia nowych tras. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa: 14.01.2019 r. godz. 16.00 Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 05-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 05-2018-proj.C-3.2-POIS

Toruń, 07.12.2018 r.

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 04/2018/proj.C/3.2/POIS

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss z dnia 2 listopada 2018 r. (data publikacji zapytania: 06.11.2018 r, aktualizacja treści zapytania: 04.12.2018 r.) o numerze referencyjnym 04/2018/proj.C/3.2/POIS Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważnia niniejsze postępowanie.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 04.12.2018 r.

 

DOTYCZY WYDŁUŻENIA NABORU OFERT I MODYFIKACJI TREŚCI POSTĘPOWANIA

nr 04/2018/proj.C/3.2/POIS z dnia 2 listopada 2018 r. 
na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss

Laude Smart Intermodal S.A. jako Zamawiający w postępowaniu nr 04/2018/proj.C/3.2/POIS z dnia 2 listopada 2018 r. na wybór wykonawcy na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss przekazuje zaktualizowaną treść zapytania ofertowego z dnia 04.12.2018 r. wraz z zaktualizowaną treścią załącznika nr 4 do zapytania ofertowego (wzór umowy).

TERMIN NABORU OFERT WYDŁUŻONY ZOSTAŁ DO 07.01.2019 r.  

W dokumentacji wprowadzono następujące zmiany:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

Niezbędne wyposażenie:

BYŁO:

Masy:

- Maksymalna masa netto wagonu 27,5 ton +/- 2%

- maksymalna masa załadunku 107,5 t

- maksymalna masa załadowanego wagonu 135,0 t

JEST PO ZMIANIE:

Masy:

- Maksymalna masa netto wagonu 27,5 ton +/- 2%

- Minimalna masa załadunku 107,5 t

5. 

BYŁO:
- Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów winny zostać przedłożone Zamawiającemu w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

JEST PO ZMIANIE:

- Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów winny zostać przedłożone Zamawiającemu w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

4) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

BYŁO:

 • Harmonogramu dostaw przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie max. 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. Przedłożony przez Wykonawcę w ofercie harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy, w oparciu o który będą realizowane dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów cząstkowych określonych w harmonogramie z zastrzeżeniem, że dokonywane zmiany terminów nie mogą prowadzić do wydłużenia końcowego terminu realizacji umowy - tj. nie mogą prowadzić do wydłużenia terminu realizacji poza 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

JEST PO ZMIANIE:

 • Harmonogramu dostaw przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie max. 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. Przedłożony przez Wykonawcę w ofercie harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy, w oparciu o który będą realizowane dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów cząstkowych określonych w harmonogramie z zastrzeżeniem, że dokonywane zmiany terminów nie mogą prowadzić do wydłużenia końcowego terminu realizacji umowy - tj. nie mogą prowadzić do wydłużenia terminu realizacji poza 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia,  warunki dostawy oraz warunki płatności:

BYŁO:

 1. Warunki płatności ustala się następująco:

− Płatności będą przekazywane sukcesywnie w terminie 14 dni od dnia odbioru technicznego danej partii wagonów i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, aż do uiszczenia w sumie kwoty odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

JEST PO ZMIANIE:

5.Warunki płatności ustala się następująco:

- Płatności będą przekazywane sukcesywnie w terminie 14 dni od dnia odbioru technicznego danej partii wagonów i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, aż do uiszczenia w sumie kwoty odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

- Istniej możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 21 dni od podpisania umowy. Przed wypłatą zaliczki dostawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć gwarancje bankową wystawioną przez Polski Bank zaakceptowany przez odbiorcę, lub w przypadku wystawienia gwarancji przez Bank zagraniczny która zostanie zaakceptowana i potwierdzona przez wybrany przez odbiorcę Polski Bank lub zatwierdzona i potwierdzona przez Odbiorcę. Koszty potwierdzenia pokrywa Zamawiający.

Rozdział 7. Opis sposobu  przygotowania ofert

BYŁO:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 10.12.2018 r. do godziny 16.00 na ww. adres.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.12.2018 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora.

JEST PO ZMIANIE:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 01.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres. 
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu01.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora.

ZAŁĄCZNIK NR 4 (WZÓR UMOWY)

 • 6 Wynagrodzenie za dostawę

JEST PO ZMIANIE:

 1. Istniej możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 21 dni od podpisania umowy. Przed wypłatą zaliczki dostawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczyć gwarancje bankową wystawioną przez Polski Bank zaakceptowany przez odbiorcę, lub w przypadku wystawienia gwarancji przez Bank zagraniczny która zostanie zaakceptowana i potwierdzona przez wybrany przez odbiorcę Polski Bank lub zatwierdzona i potwierdzona przez Odbiorcę. Koszty potwierdzenia pokrywa Zamawiający.
 • 7 Gwarancja i rękojmia

BYŁO:

 1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczone wagony na okres 24 miesiące od dnia odbioru technicznego wagonu.

JEST PO ZMIANIE:

1.Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczone wagony na okres 36 miesięcy od dnia odbioru technicznego wagonu.

Zamawiający przekazał ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zmiany zostały zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 04.12.2018 r.

Pliki do pobrania:

Modyfikacja postępowania - WYKAZ ZMIAN

aktualizacja 04.12.2018 - ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

aktualizacja Zalacznik nr 4 - 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1- 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 - 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 - 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 - 04-2018-proj.C-3.2-POIS

  

   Toruń, 6 listopada 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss

 

Numer referencyjny postępowania: 04/2018/proj.C/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss w pełni odpowiadająca wymaganiom interoperacyjności kolei wg TSI WAG (wagony towarowe), TSI NOI (hałas) oraz UIC.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 10.12.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 04-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 5 do Zapytania nr 04-2018-proj.C-3.2-POIS

 

Toruń 05.09.2018 r.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY w zapytaniu ofertowym nr 03/2018/proj.C/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 05.09.2018 r. zakończona została ocena ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2018 r. opublikowane w dniu 30.06.2018 r. o numerze referencyjnym 03/2018/proj.C/3.2/POIS na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.
W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 3 oferty. Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj. firmę: Tatravagónka a.s., która przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.

Pełna nazwa wykonawcy i adres:
Tatravagónka a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovakia
Data wpłynięcia oferty: 06.08.2018 r.
Cena oferty: 4 760 000 EUR, tj. 20 895 924,00 PLN
Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu podpisania umowy.

Toruń, 06.08.2018 r.

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 03/2018/proj.C/3.2/POIS

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym postępowania: 03/2018/proj.C/3.2/POIS informujemy, że w dniu 06.08.2018 r. o godzinie 16.10 w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 w Toruniu odbyło się otwarcie ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców w terminie od dnia publikacji ogłoszenia, tj. od 30.06.2018 do dnia 06.08.2018 r. do godziny 16.00. 

2. Komisja stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od 30.06.2018 do dnia 06.08.2018 r. do godz. 16.00 wpłynęły 3 oferty.

3. W sesji otwarcia kopert z ofertami w dniu 06.08.2018 uczestniczyli przedstawiciele dwóch potencjalnych Wykonawców: Legios Loco a.s.  (Czech Republic) oraz Tatravagónka a.s. (Slovakia), którzy złożyli podpisy na liście obecności.

4. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o:

- publikacji przetargu w dniu 30.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE, w Bazie Konkurencyjności i na stronie www.laude.pl,

- terminie składania ofert od 30.06.2018 r. do 06.08.2018 r. do godz. 16.00, 

- składzie komisji przetargowej: Marcin Witczak, Janusz Górski, Łukasz Kędziora,

- kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania ( 5 200 000 EUR, tj. 21 558 500,00 PLN), 

- ilości złożonych w terminie ofert -  3 sztuki.

5. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego.

6. Po otwarciu ofert odczytano następujące informacje:

- nazwę i adresy Wykonawców

- cenę ofertową

- termin realizacji.

7. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Data wpływu oferty

Wartość oferty brutto

Termin realizacji

1.

TABOR DĘBICA Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 39;

39-200 Dębica

03.08.2018

31 586 400,00 PLN

85 tygodni

2.

Legios Loco a.s.

Karla Englise 3201/6

150 00 Prague 5

Czech Republic

06.08.2018

4 832 000,00 EUR, tj. 21 211 996,80 PLN

50 tygodni

3.

Tatravagónka a.s.

Stefanikova 887/53

058 01 Poprad Slovakia

06.08.2018

4 760 000,00 EUR, tj. 20 895 924,00 PLN

30 tygodni

8. Przedstawiciele Wykonawców nie wnieśli zastrzeżeń do przebiegu procedury z otwarcia ofert.

9. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert zgodnie z treścią i warunkami zapytania ofertowego.

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (06.08.2018r.):
Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj. C/3.2/POIS (publikacja 30/06/2018)

1. W odpowiedzi na nasze pytania dotyczące zapytania ofertowego Waszej Firmy informujecie, że:

- kontenery są budowane i certyfikowane wg norm ISO;

- wagony winny posiadać czopy do mocowania kontenerów zgodnie ze standardami ISO;

- maksymalna szerokość kontenerów wynosi 3200mm;

- umiejscowienie punktów mocowania kontenerów na wagonie winno być zgodne ze standardami ISO;

i dlatego uważacie, że obecnie nie jest konieczne ujawnianie szczegółów dotyczących konstrukcji kontenerów, a przecież powszechnie wiadomo, że standardowo punkty mocowania na kontenerach umiejscowione są w ich narożach, co przy szerokości kontenera 3200mm kłuci się ze standardami.

Dlatego ponawiamy naszą prośbę o przedstawienie szczegółów (czy to na zdjęciach, czy też na szkicach) ścian czołowych Waszych kontenerów, co umożliwi nam wybranie optymalnych pod względem konstrukcyjnym, jak i ekonomicznym, rozwiązań ukształtowania części czołowej wagonu. Szczególnie interesuje nas, jak wygląda tak zwana gęsia szyja na Waszych kontenerach.

ODPOWIEDŹ: Nie jest konieczne przedstawianie specyfikacji kontenerów w chwili obecnej. To że kontener ma max szerokość 3200 nie oznacza ze kostki kontenerowe są w innych miejscach niż standardowe. Projektujemy kontenery dostosowane do bieżących rozwiązań na wagonach nie odwrotnie. Jest dla nas istotna waga wagonu ale wagon musi tez przewozić standardowe kontenery wiec wymagamy rozwiązań jak do standardowych kontenerów 20 i 40 stopowych.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (02.08.2018r.):
Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj. C/3.2/POIS (publikacja 30/06/2018)

Pytania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns dla firmy Laude Smart Intermodal S.A.

1. Maksymalna wysokość ładowna podłogi – proponujemy wartość 1105mm zamiast 1095 mm, na nowym wagonie wielkość ta będzie bardzo trudna może nawet niemożliwa do osiągnięcia; czy zaproponowana przez nas zmiana zostanie przez Państwa zaakceptowana?

ODPOWIEDŹ: wymagamy oferty zgodnej z parametrami zapytania ofertowego.

2. Czy możliwe jest wprowadzenie zmian do umowy na tym etapie postępowania czy ewentualnie po dokonaniu wyboru oferty będą możliwe negocjacje warunków umowy, głownie w zakresie regulacji dot. gwarancji, kar umownych, jednostronnej możliwości zmian terminu dostawy?

ODPOWIEDŹ: Nie ma możliwości wprowadzania zmian do umowy.

3. Jakie dzisiaj źródło finansowania posiada Laude Smart Intermodal S.A.do realizacji tego projektu ?

ODPOWIEDŹ: Pytanie w naszej opinii wykracza poza ramy zapytania ofertowego. Mamy zapewnione finansowanie, i zgodnie z informacją w zapytaniu ubiegamy się o współfinansowanie z Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

4. Jak operator /użytkownik wagonu zapewni (wykona analizę ryzyka), że podczas eksploatacji wagonów nigdy wagon o masie poniżej 16t nie będzie przejeżdżał po torze?

ODPOWIEDŹ: W naszej opinii pytanie wykracza poza zakres zapytania ofertowego - operacyjne aspekty użytkowania takich wagonów są wewnętrzną sprawą użytkownika/operatora/przewoźnika kolejowego.

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA PYTANIA KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 03/2018/proj. C/3.2/POIS (01.08.2018r.):

Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj. C/3.2/POIS (publikacja zapytania ofertowego 30/06/2018)

Pytania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns dla firmy Laude Smart Intermodal S.A.

Rozdziału 2 Opis przedmiotu zamówienia

1. (pkt 3) W jaki sposób dostawca wagonów ma zagwarantować, że „wagony mają przyczynią się do rozwoju intermodalnego – uruchomienie nowych tras”. Brak wpływu producenta wagonów na eksploatację wagonów. 

ODPOWIEDŹ: Dostarczenie wagonów zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym jest wystarczające do uruchomienia nowych tras. 

2. W związku z koniecznością przeprowadzenia badań, uzyskania certyfikatów i zezwoleń prosimy o przesłanie nam niezbędnych danych technicznych dotyczących kontenerów umożliwiających wymagane minimalne obciążenie wagonu, oraz na temat kontenerów 40” i 20” których konstrukcja umożliwia załadowanie masą odpowiednio 74,5t. i 37,25t.

Wnosimy o przesłanie informacji technicznych dotyczących:

o kontenerów 40' z masą brutto 74,5t, które mają być stosowane na wagonach, sposób ich mocowania i zabezpieczenia na wagonie, wymiary gabarytowe i miejsca podparcia na wagonie (rysunki);

o kontenerów 20' z masą brutto 37,5t, które mają być stosowane na wagonach, sposób ich mocowania i zabezpieczenia na wagonie, wymiary gabarytowe i miejsca podparcia na wagonie (rysunki);

o informacja o innych kontenerach, które maja być załadowywane na wagonach.

W związku z zastosowaniem niestandardowych kontenerów prosimy o potwierdzenie, że Państwa firma będzie dostarczać niezbędną ilość kontenerów 40’ i 20’ do badań wagonów oraz przekaże niezbędne obliczenia i modele 3D na potrzeby obliczeń i badań wagonu. 

ODPOWIEDŹ: Kontenery są budowane i certyfikowane wg norm ISO. Wagony winny posiadać czopy do ustawiania na nich kontenerów 20' i 40' zgodnie ze standardami ISO. Kontener 40' o dopuszczalnej masie brutto 74,5t będzie mocowany na wagonie w 8 punktach podparcia tak jak 2 kontenery 20' o masie 37,5t, z równomiernym przeniesieniem ciężaru na wszystkie 8 punktów mocowania. Maksymalna wysokość kontenerów 2898mm (high cube), maksymalna szerokość kontenerów do 3200mm. Minimalna waga kontenera 20' = 2000kg, 40'=4000kg. Projekty kontenerów są naszą własnością i udostępnione mogą być wybranemu dostawcy po podpisaniu stosownych dokumentów o zachowaniu poufnści. Na obecnym etapie przedstawianie tych projektów nie jest w naszej opinii konieczne gdyż umiejscowienie punktów mocowania kontenerów na wagonie winny być zgodne ze standardami ISO. Na wniosek Dostawcy kontenery w wymaganej do certyfikacji ilości mogą zostać przez nas udostępnione.

3. W związku z Państwa warunkiem, że „masa netto wagonu 15 ton +/- 3%, z zastrzeżeniem jednak, że wagon może być użytkowany tylko z załadowanymi kontenerami, aby jego masa wynosiła min. 16 ton”, wynika że wagon musi być dopuszczony jako integralna całość z kontenerami. Z informacji uzyskanych w Jednostce Notyfikowanej wynika, że jest brak możliwości uzyskania certyfikatu WE na sam wagon bez kontenerów. Certyfikat WE będzie wydany dla wagonu z kontenerami jako integralną częścią.

ODPOWIEDŹ: Znane są już na rynku takie rozwiązania i takich wymagamy. Sposób certyfikacji wagonów nie jest nam znany niemniej zgodnie z wymaganiami przetargu potwierdzamy, że wagony będą użytkowane zawsze wraz z kontenerami 20' lub 40' o wymiarach i masach jak wskazano w odpowiedzi na pyt 1.

4. Prosimy o informację („Maks. wysokość ładowna podłogi: 1095mm”) czy wagon ma posiadać podłogę ? - w wagonach do przewozu kontenerów podłogi się nie stosuje.

ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy, że nie jest wymagana podłoga - 1095 mm jest określeniem wysokości mocowania kontenera na wagonie

5. Prosimy o określenie warunków środowiskowych jakie wagon ma spełniać zgodnie z TSI.

ODPOWIEDŹ: W naszej opinii to producent zapewnia zgodność wagonów ze standardami TSI abyśmy my, jako ich posiadacz i użytkownik mieli możliwość ich bezproblemowego użytkowania w przewożeniu kontenerów 20' i 40' o wymiarach i masach jak wskazano w odpowiedzi na pyt 1.

6. Czy są określone wymagania dotyczące cyklu naprawczego - DSU? 

ODPOWIEDŹ: wymagana rewizja co 6 lat

7. Jak rozumieć wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonu? Skoro „Rejestracja wagonów w dowolnym kraju europejskim wskazanym przez Dostawcę pod warunkiem, że możliwe będzie funkcjonowanie wagonów na terenie całej Unii Europejskiej”.

ODPOWIEDŹ: Dostawca winien przedłożyć kopie wszystkich dokumenty jakie składał przy rejestracji danego wagonu w danym kraju, przetłumaczone również na język polski jeśli rejestracja jest poza Polską. Kopii tych dokumentów wymagamy do przedłożenia do instytucji współfinansującej.

Toruń 12.07.2018 r.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY w zapytaniu ofertowym nr 02/2018/proj.D/3.2/POIS

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 12.07.2018 r. zakończona została ocena ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.05.2018 r. opublikowane w dniu 19.05.2018 r. o numerze referencyjnym 02/2018/proj.D/3.2/POIS na dostawę 200 sztuk 40' wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520 mm.
Wpłynęły 2 oferty spełniające kryteria zapytania ofertowego. Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj.: United Wagon Company, która przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.
Pełna nazwa wykonawcy i adres:
Limited Liability Company , Russian Federation, Moscow, Vovokuznetskaya str.7/11, b.1
Data wpłynięcia oferty: 20.06.2018 r.
Cena oferty: 9 164 000 EUR, tj. 39 396 952,40 PLN

Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu podpisania umowy.

 

 Toruń, 27.06. 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 03/2018/proj.C/3.2/POIS (publikacja 30/06/2018)

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 06.08.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr

Zalacznik nr 5

Toruń, 22.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 02/2018/proj.C/3.2/POIS

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym 02/2018/proj.C/3.2/POIS, opublikowanego w dniu 19.05.2018 r. Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważniło w dniu 21.06.2018 r niniejsze postępowanie. Nie doszło do otwarcia kopert. Potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli oferty, bądź byli zainteresowani udziałem w postępowaniu poinformowano o unieważnieniu zapytania ofertowego. Złożone koperty z ofertami w nienaruszonym stanie odesłane zostały do potencjalnych Wykonawców. 

 

Toruń, 22.05.2018 r.

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 02/2018/proj.D/3.2/POIS

 1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym 02/2018/proj.D/3.2/POIS, opublikowanego w dniu 19.05.2018 r. informujemy, że w siedzibie Laude Smart Intermodal S.A. przy ul. Włocławskiej 131 w Toruniu w dniu 21.06.2018 r. o godz. 16.10. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły w w/w zapytaniu. 
 2. Komisja w składzie: Marcin Witczak – Przewodniczący Komisji, Janusz Górski – Członek Komisji, Łukasz Kędziora – Sekretarz Komisji stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. od dnia 19.05.2018 r. do dnia 21.06.2018 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty.
 3. Przed otwarciem kopert z ofertami Przewodniczący komisji poinformował obecnych o: publikacji przetargu,  składzie komisji,  kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (37 942 960,00 PLN),  ilości złożonych ofert.
 4. Nienaruszalność kopert z ofertami została potwierdzona przez Przewodniczącego.

5.  Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

- United Wagon Company, Russian Federation, Moscow, ul. Novokuznetskaya 7/11

- TATRAVAGÓNKA a.s., Slovakia, Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad

6. Wartość oferty brutto i termin realizacji ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców:

- United Wagon Company – 9 164 000 EUR, tj. 39 396 952,40 brutto PLN, termin wykonania przedmiotu zamówienia: 47 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- TATRAVAGÓNKA a.s. - 12 800 000 EUR, tj. 55 028 480,00 PLN, termin wykonania przedmiotu zamówienia: 120 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zgodnie z Rozdz.10 Zapytania ofertowego została ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego.

7. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do publicznej widomości zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. 

 

     Toruń, 17 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2018/proj.D/3.2/POIS (publikacja 19/06/2018)

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 21.06.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2018-proj.D-3.2-POIS

 

  

   Toruń, 17 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 02/2018/proj.C/3.2/POIS (publikacja 19/06/2018)

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 21.06.2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 02-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 02-2018-proj.C-3.2-POIS

Toruń, 16.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 280 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns o numerze referencyjnym 01/2018/proj.C/3.2/POISLaude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Toruń, 16.05.2018 r.

Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm o numerze referencyjnym 01/2018/proj.D/3.2/POIS,Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że na podstawie Rozdziału 12 pkt. 2 przedmiotowego zapytania unieważnia niniejsze postępowanie.

 

 

 Toruń, 14 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 280 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2018/proj.C/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 280 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns.  

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym,spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju  transportu intermodalnego -  uruchomienia nowych tras.

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 15.06.2018 r. godz. 16.00

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01-2018-proj.C.3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01-2018-proj.C-3.2-POIS

 Toruń, 14 maja 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm

 

 

Numer referencyjny postępowania: 01/2018/proj.D/3.2/POIS

 

 

Zamawiający:

 

Laude Smart Intermodal S.A. 

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras.

 

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne wymagania określone w treści zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa: 15.06.2018 r. godz. 16.00

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

 

Zapytanie ofertowe nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 1 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 2 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 3 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

Zalacznik nr 4 do Zapytania nr 01-2018-proj.D-3.2-POIS

 

 

 

Laude Smart Intermodal
Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

Toruń, 04.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11/07/2016, opublikowane w dniu 16/07/2016.

Zamawiający Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń, informuje, że dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11/07/2016 (data publikacji w dn. 16/07/2016) na zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach stacker do obsługi terminali intermodalnych.

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu zostały złożone 3 oferty.

Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę, która spełniła wymagania formalne udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów, tj.:

oferta nr PK.1607.191.A z dn. 27/07/2016, Zeppelin Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Zeppelin Polska Sp. z o.o. przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o zamówieniu ofertę oraz zdobyła największą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi kryteriami wyboru.

 

Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

Marcin Witczak

Załączniki:

 

 

 Toruń, 25/07/2016

Sprostowanie dotyczące zakupu trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych.

W związku z opublikowanym w dniu 18/07/2016 ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w załączeniu sprostowanie.

Sprostowanie dotyczy:

 • -miejsca dostawy jednego z urządzeń dźwigowych (Koło/gm. Koło lub inna lokalizacja w województwie wielkopolskim)
 • -koloru urządzenia (kolor paleta RAL 4010)
 • -okresu gwarancji (minimum 60 miesięcy lub 10000 mth /w zależności co pierwsze nastąpi/)
 • -zakupione Reach Stackery będą elementami projektu pt. "Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 3 terminali intermodalnych - Zamość, gmina Orły/Radymno, Tychy/Sosnowiec" oraz Projektu pt. "Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów"


Szczegóły w załączniku 

Załączniki:

 

 

 

  Toruń, 18/07/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający:

Laude Smart Intermodal S.A.

ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

NIP 9562224293

REGON 340461640

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

 

Trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych

 

Przedmiot zamówienia stanowi zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych.

Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) – 42414000 Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig.

 

Zastosowanie dźwigów typu Reach Stacker:

- obsługa ogólnodostępnych terminali intermodalnych Laude Smart Intermodal S.A. usytuowanych w trzech województwach: lubelskim, podkarpackim, śląskim.

 

Niezbędne wyposażenie: 

 • rama;
 • osadzony na ramie zespół napędowy;
 • kabina;
 • zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów,
 • elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku, przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,
 • silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.

Parametry urządzeń:

 • udźwig nominalny – minimum  45 000 kg w pierwszym rzędzie;

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Sytuacja podmiotowa:

Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu odnośnie doświadczenia, wiedzy, potencjału technicznego oraz stabilnej sytuacji finansowej zapewniające realizację zamówienia. Oświadczenie musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń.

W postępowaniu może wziąć udział podmiot nie posiadający podstaw do wykluczenia, nie będący w postępowaniu naprawczym, likwidacji. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

a) jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

2) Doświadczenie wykonawcy:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w sprzedaży urządzeń typu Reach Stacker. W celu weryfikacji zamawiający żąda udokumentowanej sprzedaży na poziomie co najmniej 3 urządzeń w czasie ostatnich 3ch lat. Ocena nastąpi na podstawie załączonych referencji.

Dla firm istniejących mniej niż trzy lata również realizacja sprzedaży na poziomie 3 Reach Stackerów.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

- zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3.

Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

5. Termin i warunki dostawy kompletnego urządzenia:

- pierwszy Reach Stacker – franco terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A.: do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy

- drugi Reach Stacker – franco terminal Radymno/gm. Orły (lub inna wskazana lokalizacja w województwie podkarpackim): do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.

- trzeci Reach Stacker – franco terminal Tychy/Sosnowiec (lub inna wskazana lokalizacja w województwie śląskim): do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem do miejsca przeznaczenia, szkolenie dla operatorów i osób utrzymujących maszyny, łącznie 4 osoby.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 5000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.

  

6. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Zakupione Reach Stackery będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 3 terminali intermodalnych – Zamość, gmina Orły/Radymno, Tychy/Sosnowiec”

Zamawiający złożył na przedmioty zamówienia wniosek o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia w przypadku braku akceptacji wniosku o udzielenie pomocy publicznej w ramach wstępnej kwalifikacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert.

Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

 

7. Sposób przygotowania ofert

Oferty powinny zawierać wycenę Reach Stackera – cenę jednostkową oraz wartość ogólną zamówienia. Oferty prosimy przesyłać drogą pocztową, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy. Termin ważności ofert nie powinien być krótszy niż 90 dni. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej pełną nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: „Oferta handlowa na dostawę trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych”.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, co najmniej: nazwa firmy, dane teleadresowe, wskazane jest, aby oferta była sporządzona na papierze firmowym oferenta,
 2. Datę sporządzenia,
 3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz niezbędnego wyposażenia,
 4. Wartość oferty, wyrażoną w kwocie netto, wskazany podatek VAT, kwota brutto,
 5. Termin płatności oferowanej ceny,
 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni,
 7. Termin dostawy Reach Stackerów, zgodnie z warunkami,
 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy – w celach informacyjnych dla Zamawiającego,
 9. Dane dotyczące czasu reakcji serwisu – jedno z kryterium wyboru ofert,
 10. Niezbędne załączniki: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 11. Referencje dokumentujące doświadczenie w sprzedaży urządzeń typu Reach Stacker na poziomie co najmniej 3 urządzeń w czasie ostatnich 3ch lat. Dla firm istniejących mniej niż trzy lata również realizacja sprzedaży na poziomie 3 Reach Stackerów.
 1. Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

a) jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;

b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

–  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

 1. Pieczątkę firmową oraz podpis osoby upoważnionej. W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby niewskazane w KRS bądź odpowiednim dokumencie dla Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej, należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez osoby upoważnione w oryginale lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” notarialnie kserokopię.

            Oferty proszę składać w terminie do dnia 28 lipca 2016 roku do godziny 16:00 na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zawierających co najmniej: nazwę firmy składającej ofertę z dopiskiem: „Oferta handlowa na dostawę trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2016 roku. Wybór dostawcy nastąpi po weryfikacji przedstawionych ofert nie później niż w terminie 60 dni od ich otwarcia. W tym terminie zostanie sporządzony protokół z wyboru oferty. Umowa z dostawcą zostanie podpisana niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z wyboru ofert.

 

8. Warunki zmiany umowy:

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).

2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w postaci aneksu.

4. Umowa może zostać zmieniona w zakresie zmiany adresu dostawy urządzenia dźwigowego, wyłącznie gdy zmiana zostanie zadeklarowana przez zamawiającego z uwagi na zmianę lokalizacji projektu.

5. Umowa może zostać zmieniona w zakresie przedłużenia terminu dostawy urządzenia dźwigowego, gdy zmiana ta będzie podyktowana przez zamawiającego z uwagi na opóźnienia w projekcie, bądź będzie zależna od siły wyższej. Maksymalny czas przedłużenia terminu dostawy to 4 tygodnie.

 

9. Kryteria oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):
 1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
 2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
 3. oferowana cena (70%)
 4. termin dostawy (20%)
 5. czas reakcji serwisu (10%)
 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

70

2.

Kryterium 2 – Termin dostawy

20

3.

Kryterium 3 – Czas reakcji serwisu

10

SUMA

100

   

 

 

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto,

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów oferty =

cena oferty najniższej x 70

cena oferty ocenianej

 

 

 

W kryterium „Termin dostawy” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca, najkrótszy termin dostawy. Porównanie ofert nastąpi na podstawie części opisowej oferty. Przez realizację zamówienia rozumie się datę realizacji dostawy na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego. W przypadku wskazania terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w  ofercie.

Skala ocen:

- 20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia

- 15 punktów: za drugi w kolejności termin wykonania zamówienia

- 10 punktów: za trzeci w kolejności termin wykonania zamówienia

- 5 punktów: za czwarty i następne w kolejności terminy wykonania zamówienia

W kryterium „Czas reakcji serwisu” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu,

a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

 

Liczba punktów oferty =

najkrótszy czas reakcji serwisu x 10

czas reakcji serwisu oferty ocenianej

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej www.laude.pl, DUUE oraz w siedzibie firmy.

 

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w DUUE. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie o jego wyniku.

Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana po akceptacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Marcin Witczak

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Laude Smart Intermodal S.A.

 Załączniki:

 

 

 

Toruń, dnia 28/08/2015


Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o przetargu na przygotowanie promocji projektu z dnia 03/08/2015


Zamawiający:
Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 131,87-100 Toruń informuje, iż w wyniku ww. ogłoszenia wpłynęły dwie oferty.

Dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu na przygotowanie promocji projektu z dnia 03/08/2015 ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.laude.pl , w zakładce: Firma/Ogłoszenia oraz w witrynie TED (nr 2015/S 152-279926).

Wybrana oferta: NEUGEBAUER – Pracownia Reklamy Józefa Neugebauer, ul. Boenigka 30/9, 10-686 Olsztyn.

Uzasadnienie
Oferta NEUGEBAUER - Pracownia Reklamy Józefa Neugebauera przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o przetargu ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było jedynym kryterium wyboru.


 

 ===============================================

Toruń, 03/08/2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA PRZYGOTOWANIE PROMOCJI PROJEKTU

Postępowanie przetargowe

I Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
NIP: 956 222 42 93
REGON: 340461640
e-mail: dotacje@laude.pl

II Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

siedziba spółki Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna

Przetarg odbędzie się w terminie od dnia 03.08.2015 do dnia 17.08.2015
Czas trwania postępowania przetargowego wyniesie 15 dni

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 18.08.2015r. o godz. 12:00 przez Komisję przetargową, w składzie:

Pan Marcin Witczak – Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
Grzegorz Jarkowski – Dyrektor ds. Zakupów Inwestycyjnych

III Opis parametrów/ specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmujące przygotowanie promocji projektu, powinno zawierać następujące elementy:

1. Tablica informacyjna w miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji projektu - wymiary oraz wygląd tablicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013; tablica powinna być wykonana z PMMA (polimetakrylan metylu) popularnie zwany plexi, wytrzymałość min. 10 lat

2. Tablica pamiątkowa - wymiary oraz wygląd tablicy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013; tablica powinna być wykonana z PMMA (polimetakrylan metylu) popularnie zwany PLEXI, wytrzymałość min. 10 lat


3. Oznakowanie w postaci tabliczek informacyjnych wszystkich środków trwałych (123 wagonów) nabytych w ramach projektu dofinansowanych z funduszy europejskich - wymiary oraz wygląd tabliczek zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013, tabliczki powinny być wykonane z PMMA (polimetakrylan metylu) popularnie zwany PLEXI, wytrzymałość min. 10 lat

4. Materiały informacyjno-promocyjne (plakaty) szt. 100 – wymiary, format A3 - 297 mm x 420 mm, wygląd plakatów zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013;

5. Materiały informacyjno-promocyjne (ulotki) szt. 100 – wymiary, format: A6 – 105 mm x 148 mm, wygląd ulotki zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IiŚ 2007-2013;


Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań technicznych – adekwatnych do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

IV Kryteria
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najniższą cenę.

V Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym
przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę), adres siedziby oferenta, telefon, fax., PESEL w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy NIP oraz numer REGON,
-w przypadku przystąpienia do przetargu przedsiębiorcy (prowadzącego działalność gospodarczą) należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu,
-oświadczenie oferenta, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
-opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
-wartość oferty (netto oraz brutto)
-termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.


VI Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg
poniższego wzoru:

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
z dopiskiem
„Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie promocji projektu”.
Oferty pisemne należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, nie później jednak niż do dnia 17.08.2015r., w siedzibie Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna

VII Prawo organizatora

Organizatorowi przetargu przysługuje, bez podania przyczyny, prawo zamknięcia lub odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub prawo zmiany warunków przetargu. Z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Organizator przetargu ma prawo wydłużyć termin składania ofert, o czym poinformuje niezwłocznie uczestników przetargu.

VIII Inne informacje:

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów art. 701 – 705   Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj.: jawności, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem, odpowiednich terminów, przejrzystego i obiektywnego podejścia.

b) Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO.

 

Zatwierdził:
Marcin Witczak
Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

 

 ===============================================

 

Toruń, 03/08/2015r.

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01
fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA PRZYGOTOWANIE PROMOCJI PROJEKTU

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń
(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 40, e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii:
Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: janusz.gorski@laude.pl

3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.


II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach  złożyć tylko jedną ofertę.

4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywaną ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków przystąpienia do przetargu.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej,  przesyłek kurierskich

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).

2. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.

3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.

3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.

5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie
odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.

6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach.

VI. FORMA OFERTY

1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.

2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.

3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,
b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie oferty
6.     Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca
obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe dokumenty.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków przystąpienia do przetargu.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.

4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.

5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 28/08/2015 roku

3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.

4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 ===============================================

 

03/06/2015

Laude Smart Intermodal S.A. Toruń,

Ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 30 wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dnia 12/05/2015

Zamawiający: Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 131,

87-100 Toruń informuje, iż w wyniku ww. ogłoszenia wpłynęły dwie oferty.

Dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dn. 12/05/2015 ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.laude.pl , w zakładce: Firma/Ogłoszenia oraz w witrynie TED (nr 2015/S 091-163322).

Wybrana oferta: Tatravagónka a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovak Republic.

Uzasadnienie

Oferta Tatravagónka a.s. przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o przetargu ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było głównym kryterium wyboru w Ogłoszeniu o zamówieniu. Tatravagónka a.s. przedstawiła cenę za wagon 243.718,20 PLN (zastosowano kurs średni NBP aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE tj. z dnia 12.05.2015, 1 EUR=4,1030, 59.400 EUR x 4,1030).

Cena całkowita za 30 wagonów 1.782.000,00 EUR (7.311.546,00 PLN).

 

 ===============================================

 

Toruń, 12/05/2015r.

 

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ

 

WAGONÓW DO PRZEWOZU KONTENERÓW

 

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń

(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00, e-mail: dotacje@laude.pl

http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii:

Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: janusz.gorski@laude.pl

3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70(1)– 70(5) Kodeksu Cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:

-jawności,

-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,

-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,

-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,

-odpowiednich terminów,

-przejrzystego i obiektywnego podejścia.

 

II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach złożyć tylko jedną ofertę.

4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywaną ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłek kurierskich

 

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).

2. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2015 r.

3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.

3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.

5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie

odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.

6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

VI. FORMA OFERTA

1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.

2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.

3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Oferta powinna się składać z:

a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,

b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie oferty

6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe dokumenty.

 

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.

4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.

5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 03/06/2015 roku

3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.

4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do pobrania:

  TED ogłoszenie 30 wagonow 12.05.2015

  Umowa na dostawę 30 wagonow 12.05.2015

 ===============================================

 

 

Laude Smart Intermodal
Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń

Toruń, 08.05.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 28/04/2015 na dostawę Dźwigu typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów.

W związku z realizacją Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00, dotyczącej projektu „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” dokonano wyboru oferty na zakup dźwigu typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów.

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 28/04/2016 roku w terminie do dnia 08/05/2015 zostały złożone 3 oferty.

Po analizie przedłożonych ofert, jako Wykonawcę wybrano firmę: ZEPPELIN POLSKA Sp. z o.o., Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w ramach kryterium cena oraz spełniła kryteria dopuszczające.

Protokół z wyboru jest dostępny w siedzibie firmy Laude Smart Intermodal S.A.

 

Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

Marcin Witczak


 ===============================================

 

 Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Toruń, 28.04.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Reach Stacker

Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

dźwigu typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów,

Zastosowanie dźwigu typu Reach Stacker: przeładunek towarów na magazynach odbiorców, którzy wymagają szybkich operacji przeładunkowych spowodowanych potrzebą minimalizacji czasu zajmowania torów na bocznicach odbiorców, praca przeładunkowa na terminalu Zamawiającego w Zamościu

Niezbędne wyposażenie:

 • rama;

 • osadzony na ramie zespół napędowy;

 • kabina;

 • zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów z pochyłem na boki 0-45 °,

 • elektroniczne systemy zabezpieczające przednieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku, przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,

 • system wysypu dóbr z kontenerów,

 • silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.

Parametry urządzeń:

 • udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie;

 • udźwig min. przy pochyle 45 °– 33 000 kg

Termin dostawy kompletnego urządzenia franco terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A.:

Reach Stacker - do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia, nie później niż do 20.11.2015 r.

Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem, szkolenie dla operatorów i osób utrzymujących maszyny.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 5000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.

Zakupiony Reach Stacker będzie elementem projektu pt. „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.04.04.00-06-005/13, Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
z upoważnionym przedstawicielem Laude Smart Intermodal S.A. celem omówienia specyfikacji technicznej oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

 1. Marcin Witczak, e-mail: marcin.witczak@laude.pl,

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, wskazane jest, aby oferta była podpisana i sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,

 2. Datę sporządzenia,

 3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym,

 4. Wartość oferty,

 5. Termin płatności oferowanej ceny,

 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni

 7. Termin dostawy Reach Stackera, nie później niż do 20.11.2015 r. oraz nie później niż do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia;

 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy;

 9. W ofercie należy zawrzeć klauzulę: „Przedstawiony w ofercie dźwig typu Reach Stacker jest urządzeniem fabrycznie nowym”.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 8 maja 2015 roku do godziny 12:00 na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu. Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione oferty nastąpi w dniu 8 maja 2015 roku o godz. 13:00

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):

  1. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania ofertowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniu ofertowym

 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

  1. oferowana cena (100%)

Z poważaniem

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A.

 

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 ===============================================

 Toruń, 28.04.2015 r.

Laude Smart Intermodal S.A. 

Ul. Włocławska 131

87 – 100 Toruń

 

 

Zarząd Spółki Laude Smart Intermodal S.A. podjął decyzję o pozostawieniu bez rozstrzygnięcia postępowania ofertowego na dostawę dwóch dźwigów typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów, przeprowadzonego w dniach 20.03.2015 – 30.03.2015 roku.

Laude Smart Intermodal S.A. w zapytaniu ofertowym jak również SIWZ zawarł klauzulę: Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana wyłącznie po akceptacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o zmiany złożonego przez Zamawiającego (z dnia 27 stycznia 2015) do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00. Z uwagi na fakt, iż Instytucja Wdrażająca w piśmie z dn. 15.04.2015 roku nie wyraziła zgody na wnioskowane zmiany (zmianę zakresu rzeczowego projektu – zamianę suwnicy bramowej na dwa dźwigi typu Reach Stacker), postępowanie ofertowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.

Marcin Witczak

 ===============================================

  

Dotacje na innowacje.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Toruń, 20.03.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Reach Stacker

 

Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę:

 

Dwóch dźwigów typu Reach Stacker do rozładunku kontenerów,

 

Zastosowanie dźwigów typu Reach Stacker: przeładunek towarów na magazynach odbiorców, którzy wymagają szybkich operacji przeładunkowych spowodowanych potrzebą minimalizacji czasu zajmowania torów na bocznicach odbiorców, praca przeładunkowa na terminalu Zamawiającego w Zamościu

 

Niezbędne wyposażenie:

 

 • rama;

 • osadzony na ramie zespół napędowy;

 • kabina;

 • zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów z pochyłem na boki 0-45 °,

 • elektroniczne systemy zabezpieczające przednieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku, przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,

 • system wysypu dóbr z kontenerów,

 • silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.

Parametry urządzeń:

 • udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie;

 • udźwig min. przy pochyle 45 °– 33 000 kg

Termin dostawy kompletnego urządzenia franco terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A.:

pierwszy Reach Stacker - do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia, nie później niż do 30.09.2015 r.

drugi do 7 (siedmiu) miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 20.11.2015 r. Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem, szkolenie dla operatorów i osób utrzymujących maszyny.

Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 5000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.

 

 

Zakupiony Reach Stacker będzie elementem projektu pt. „Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kontenerze dóbr sypkich i paletyzowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.04.04.00-06-005/13, Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00

 

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
z upoważnionym przedstawicielem Laude Smart Intermodal SA celem omówienia specyfikacji technicznej oraz szczegółowych oczekiwań zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do kontaktu w tym zakresie są:

 1. Marcin Witczak, e-mail: marcin.witczak@laude.pl,

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 30.06.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

 

Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana wyłącznie po akceptacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o zmiany złożonego przez Zamawiającego (z dnia 27 stycznia 2015) do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-06-005/13-00.

 

 

Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. Dane oferenta, wskazane jest, aby oferta była podpisana i sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczęcią firmową,

 2. Datę sporządzenia,

 3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym,

 4. Wartość oferty,

 5. Termin płatności oferowanej ceny,

 6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni

 7. Termin dostawy Reach Stackerów, nie później niż do 20.11.2015 r. oraz nie później niż do 5 (pięciu) miesięcy od zamówienia w przypadku pierwszego oraz do 7 (siedmiu) miesięcy od daty podpisania umowy w przypadku drugiego Reach Stackera,

 8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy, warunki i terminy płatności, możliwe upusty i rabaty, maksymalny termin dostawy.

 

Oferty proszę składać w terminie do dnia 30 marca 2015 roku do godziny 12:00 na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z osobą upoważnioną do kontaktu Otwarcie ofert i wybór dostawcy w oparciu o przedstawione oferty nastąpi w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 13:00

Niniejszym informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
  z dalszej oceny):

  1. kompletność oferty w stosunku do powyższego zapytania ofertowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytaniu ofertowym

 1. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):

  1. oferowana cena (100%)

Z poważaniem

Marcin Witczak

Prezes Zarządu

Laude Smart Intermodal S.A.

Link do pobrania:

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

===============================================

 

Toruń, 23/12/2014

Laude Smart Intermodal S.A.

Ul. Włocławska 131

87-100 Toruń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę 93 wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dnia 06/12/2014

Zamawiający: Laude Smart Intermodal S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń informuje, iż w wyniku ww. ogłoszenia wpłynęły cztery oferty.

Dokonano rozstrzygnięcia Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów z dn. 06/12/2014 ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.laude.pl , w zakładce: Firma/Ogłoszenia oraz na stronie internetowej TED (nr 2014/S 236-414874).

Wybrana oferta: Tatravagónka a.s., Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad, Slovak Republic.

Uzasadnienie

Oferta Tatravagónka a.s. przedstawiła kompletną, zgodną z wymaganiami Ogłoszenia o przetargu ofertę, posiadającą najkorzystniejszą cenę, co było głównym kryterium wyboru w Ogłoszeniu o zamówieniu. Tatravagónka a.s. przedstawiła cenę za wagon 247.014,90 PLN (zastosowano kurs średni NBP aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE tj. z dnia 5.12.2014 1 EUR=4,1585, 59.400 EUR x 4,1585).

Cena całkowita za 93 wagony 5.524.200 EUR (22.972.385,70 PLN).

Toruń, 06/12/2014r.

Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ


WAGONÓW DO PRZEWOZU KONTENERÓW

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń
(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00, e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii:
Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: Janusz.gorski@laude.pl
3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70(1)– 70(5) Kodeksu Cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.

II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach  złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywana ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej,  przesyłek kurierskich

III. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2015 r.
3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.
3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.
5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie
odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.
6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. FORMA OFERTY

1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.
2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.
3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,
b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy
ocenie oferty
6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca
obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe
dokumenty.
VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w
postępowaniu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.
4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.
5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 05/01/2015 roku
3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.
4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenie o zamówieniu wagony TED 06.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu wagony TED 06.12.2014 (wersja angielska)

Wzór umowy dostawy 93 wagonów

 

W dniu 4 grudnia 2014 roku decyzją Zarządu Laude Smart Intermodal S.A. postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów (data publikacji w TED 26/11/2014) zostało przerwane.

Pod tym linkiem w formacie PDF wysłana do publikacji w TED informacja o przerwaniu postępowania o udzielenie zamówienia.

 ================================

Toruń, 25/11/2014r.


Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56)619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ WAGONÓW DO PRZEWOZU KONTENERÓW

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100 Toruń (+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00, e-mail: dotacje@laude.pl http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w w/w kwestii: Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A.(+48 56) 61 90 789, e-mail: Janusz.gorski@laude.pl
3. W następstwie postępowania przetargowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70(1)– 70(5) Kodeksu cywilnego oraz z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.

II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym, może w jego ramach złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dopuszcza się pisemny, w tym elektroniczny jak również telefoniczny wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, w związku z przygotowywana ofertą, pytaniami związanymi z formalną kwestią udziału w postępowaniu. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ocenie podlegać będą tylko dokumenty złożone w formie pisemnej w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłek kurierskich

III. PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiot przetargu został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu).
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2015 r.
3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.
3. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia.
5. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia w formie odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy.
6. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i/lub języku angielskim.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie elektronicznej (mailowej) bądź faksem.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. FORMA OFERTY
1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.
2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.
3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach udziału w postępowaniu,
b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy ocenie oferty
6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe dokumenty.

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w postępowaniu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.
4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.
5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza zostanie zawarta w terminie do 20/12/2014 roku
3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub unieważnić postępowanie.
4. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Linki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu wagony TED 21.11.2014

Wzór umowy dostawy 80 wagonów

Toruń, dnia 07.01.2019 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 07.01.2019 r. dotyczący udzielenia odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na dostawę 44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrs o numerze referencyjnym 05/2018/proj.C/3.2/POIS opublikowanego w dniu 14.12.2018 r.

Poniżej publikujemy pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania i odpowiedzi opublikowane zostały również w Bazie Konkurencyjności (nr ogłoszenia13496)

 

1)      Zamawiający wskazuje szacunkową wartość zamówienia w wysokości 17.074.332 PLN. Zakładając, że na podstawie analizy ofert wskazana szacunkowa wartość będzie przekroczona, czy Zamawiający unieważni postępowanie?

Zgodnie z Rozdziałem 12 zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu. 
  
2)       Prosimy o przedstawienie w jaki sposób będzie finansowany zakup wagonów i w jakim udziale z środków Unii Europejskiej. Czy przed zawarciem umowy na dostawę wagonów Zamawiający może przedstawić stosowne umowy finansowania zakupu wagonów? Wnioskujemy o dopisanie do formularza oferty warunkowego zawarcia umowy po wykazaniu wiarygodnych źródeł finansowania. Wnioskujemy o włączenie do umowy gwarancji płatności za wagony, szczególnie w tej części, która nie jest objęta finansowaniem  z środków Unii Europejskiej. 

 

Jest to trzeci przetarg w ostatnim czasie dotyczący wagonów, na tym etapie nie uznajemy za zasadne przekazywanie informacji o formie finansowania. Zamawiający nie przychyla się do wniosku o włączenie do umowy gwarancji płatności za wagony.

  
3)      Wnioskujemy o wydłużenie realizacji dostawy wagonów do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy dostawy wagonów. Obecne wymaganie dostawy w terminie 12 miesięcy oraz dodatkowe kryterium o wadze 30 pkt przy ocenie ofert istotnie ogranicza konkurencję wśród potencjalnych dostawców tego typu wagonu. Takie wymagania mogą spełnić tylko producenci, który posiadają obecnie ważne zezwolenia i decyzje wydane przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) dla konstrukcji wagonów 80’. Ponadto zgodnie z art. 54 ust.4 dyrektywy (UE) 2016/797 od dnia 16.06.2019 roku obowiązują nowe zasady wydawania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu i dopuszczania typu pojazdu. Polska co prawda skorzystała z możliwości przedłużenia okresu transpozycji o 1 rok tj. do dnia 15.06.2020r. ale UTK nie wyjaśniło jeszcze czy będzie kontynuować wydawanie decyzji na dotychczasowych zasadach. 

 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku 
  
4)      Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy w paragrafie 8 ust. 4 – wypowiedzenie umowy w przypadku opóźnienia 45-dniowego w dostawie partii wagonów. Jest to bardzo rygorystyczny zapis w świetle złożoności procesu budowy wagonów, w którym udział bierze wielu poddostawców materiałów i komponentów. W zasadzie nie spotkaliśmy się w swojej wieloletniej praktyce z takim rygorem. Jeżeli kupujący oczekuje takiego prawa to wypowiedzenie następuje najwcześniej po 6-miesięcznej zwłoce w dostawie wagonów.

 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku 
  
5)      Dochodzenie odszkodowań przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w paragrafie 8 ust.7 wymagałoby przedstawienia więcej szczegółów umożliwiających wycenę takiego ryzyka. Prosimy o wyjaśnienie źródeł z których mogą pochodzić szkody i jakiej wielkości. Wnioskujemy o ograniczenie wszelkich szkód do 10% wartości netto całej umowy. 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku 

6)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferent lub jego główny podwykonawca (tj. wykonawca/producent dokonujący montażu wagonów) może zalegać z płatnościami podatków do Urzędu Skarbowego? 

Weryfikacja dokumentów zgodnie z treścią zapytania ofertowego i określonych w treści zapytania ofertowego.

 

7)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferent lub jego główny podwykonawca (tj. wykonawca/producent dokonujący montażu wagonów) może zalegać z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? 

Weryfikacja dokumentów zgodnie z treścią zapytania ofertowego i określonych w treści zapytania ofertowego.

  
8)      Prosimy o wyjaśnienie czy będzie wymagana od Wykonawcy polisa od odpowiedzialności cywilnej i na jaką sumę gwarancyjną? 

Zamawiający nie wymaga polisy

  
9)      Prosimy o wyjaśnienie czy oferenci mają prawo wglądu do ofert  w czasie trwania postępowania i jaka jest procedura udostępnienia takiego wglądu? 
 

 

Oferenci mogą wziąć udział w oficjalnym otwarciu kopert z ofertami w terminie wskazanym
w Rozdziale 7 zapytania ofertowego. 

 

10)   Prosimy o wyjaśnienie jakie przysługują oferentom procedury odwoławcze od decyzji Zamawiającego o rozstrzygnięciu postępowania? 

 

Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.